LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.พะเยา อนุมัติย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 30 ก.ย. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เคมี / พลศึกษา สมัคด้วยตนเองหรือเมล์ 29 ก.ย. 2563โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท  29 ก.ย. 2563โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 29 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2563โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

usericon

สายฝน ศิริรัตน์. 2558. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนตะโก
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนตะโก อาเภอพล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีจานวน 3 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวงจรปฏิบัติ 3 วงจร เครื่องมือที่ใช้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การสัมภาษณ์ และสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูล จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การสัมภาษณ์นักเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดในแต่ละวงจร นักเรียนจะทาแบบทดสอบท้ายวงจรเพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจรให้มีประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุดการวิจัยนักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเป็นความเรียง
ผลการวิจัย พบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนา เป็นขั้นทบทวนความรู้เดิมก่อนจะสอนมโนมติใหม่ ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้าด้วยกัน และเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนทราบถึงเป้าหมายของการเรียนในแต่ละชั่วโมงโดยใช้เพลง และคาถามแบบต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
2) ขั้นสอน เป็นขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้คิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
(1) เผชิญปัญหาเป็นรายคน เป็นขั้นที่ครูเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาที่เกิดใน
ชีวิตประจาวัน แล้วใช้คาถามแบบต่อเนื่องกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และตอบคาถาม เพื่อทาความเข้าใจ
สถานการณ์ โจทย์ปัญหานั้น โดยครูใช้เทคนิคการถามแบบต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้คิด
(2) ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย นักเรียนช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย
นักเรียนทั้งชั้นจะได้อภิปรายร่วมกันและพิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และลงมือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงแนวความคิดของตนเองว่าเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา
(3) ขั้นไตร่ตรองระดับชั้นเรียน นักเรียนและครูตรวจสอบความถูกต้อง โดยพิจารณา
ว่าคาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่
3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนสรุปได้จากการวิเคราะห์และอภิปรายหลักการต่าง ๆ แล้วนา
ความรู้ที่ได้รวบรวมเป็นสาระที่ครบถ้วน บันทึกลงในแบบบันทึกงาน Mind Mapping ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา และแนะนาเพิ่มเติมในสิ่งที่พบในการทากิจกรรมของนักเรียน
4) ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะ
การทางาน โดยนักเรียนจะช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อนในการสร้างความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และทาแบบฝึก
ทักษะในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนเพื่อให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบความรู้ของตนเองทาให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ หลังสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละวงจรครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายวงจร
2. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการวิจัยที่ตั้งไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยรวมในระดับ มากที่สุด ( X = 3.85)
atomjj.273 12 ก.พ. 2559 เวลา 10:56 น. 0 384
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^