LASTEST NEWS

29 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 29 ก.ย. 2563กศจ.กำแพงเพชร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 29 ก.ย. 2563กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 29 ก.ย. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 29 ก.ย. 2563ศธจ.สิงห์บุรี เปิดระบบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย ตรวจผลคะแนนสอบแข่งขันได้แล้ว! 29 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัครบัดนี้-5 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เ

usericon

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เ
บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 4 A
โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555
ผู้ประเมิน นายเกษม หวันอาหลี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 4 A โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังพา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) โดยใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน คณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 78 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 70 คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 174 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการคือ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้เทคนิค 4 A โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ 1 โครงการสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.57) รองลงมาคือข้อที่ 6 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (= 4.52) และข้อที่ 5 เป้าหมายมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.48) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.36) รองลงมาคือครูผู้สอน (= 4.30) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (= 4.24) ตามลำดับ
2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 4 A โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ 2บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.71) รองลงมาคือข้อที่ 1 บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ข้อที่ 5 ท่านรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินโครงการ (= 4.52) และข้อที่ 7 ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมยอดนักอ่าน (= 4.43) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.32) รองลงมาคือคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (= 4.29) และครูผู้สอน (= 4.20) ตามลำดับ
3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 4 A โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ 2 การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.67) รองลงมาคือข้อที่ 7 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ ( = 4.62) และข้อที่ 11 การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการสร้างนิสัยรักการอ่าน ( = 4.57) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.33) รองลงมาคือคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( = 4.32) และครูผู้สอน (= 4.29) ตามลำดับ
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.61) รองลงมาคือด้านที่ 1 ด้านการมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ ( = 4.43) และด้านที่ 2 ด้านการรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ( = 4.38) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.49) รองลงมาคือนักเรียน (= 4.48) และผู้ปกครองนักเรียน (= 4.40) ตามลำดับ
20 ก.ย. 2556 เวลา 21:07 น. 0 1,998
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^