LASTEST NEWS

05 ธ.ค. 2562สพป.สระบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว รวม 15 อัตรา 04 ธ.ค. 2562คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 จำนวน 1,047 คน 04 ธ.ค. 2562โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท 04 ธ.ค. 2562ชงปรับโครงสร้าง สพฐ.มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 04 ธ.ค. 2562ประกาศผล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 04 ธ.ค. 2562กศจ.ตราด‼️ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา - รายงานตัว 12 ธ.ค.2562  04 ธ.ค. 2562ป.ตรีอื่น อยากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไร? 04 ธ.ค. 2562กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 49 อัตรา สมัครออนไลน์ 13 – 20 ธันวาคม 2562 04 ธ.ค. 2562ยินดีด้วยครับ! กศจ.ราชบุรี ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 10 อัตรา 04 ธ.ค. 2562ศธจ.อุดรธานี แจงเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

3 อ หัวใจสีขาว

usericon

1. ความสำคัญของผลงาน
    1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนในสังคม
มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุขเข้าสู่โรงเรียน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลทำให้วิถีการดำรงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานทำให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ ทำให้โรงเรียนตระหนักในปัญหานี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องระดมสรรพกำลังเข้าร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปราศจากสารเสพย์ติดและอบายมุขต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รอดพ้นจาก มหันตภัยของสารเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยเป็นคนทีมีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้แบ่ง
แนวทางการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เน้นการลงมือปฏิบัติที่ลงสู่เยาวชนโดยตรง ผ่านการดำเนินงานโดยโรงเรียน ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมห้องเรียนสีขาวที่ดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียน จึงได้นำหลักการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และ กิจกรรม 3 อ หัวใจสีขาว


1.2 แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา
    โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จึงได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยคิดรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ 4 ต้อง ประกอบด้วย 1.ต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหา
2.ต้องมีแผนงานยาเสพติดที่ชัดเจน 3.ต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 4 ด้าน และ 4.ต้องมีเครือข่ายในการทำงาน ส่วน 2 ไม่ ประกอบด้วย 1.ไม่ปกปิดข้อมูล ทั้งกลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า 2.ไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา แต่ต้องนำไปบำบัด เมื่อหายก็ให้เข้ามาเรียนตามปกติ ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมาตรการต่างๆนี้ เป็นข้อกำหนดที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งนอกจาก มาตรการหลักต่างๆแล้ว โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยยังได้มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรม “ 3 อ หัวใจสีขาว” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความเข้มข้นของการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ให้บังเกิดผลเป็น
ที่ประจักษ์ โดยกิจกรรม 3 อ หัวใจสีขาว เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของโรงเรียนและชุมชนบ้านใหม่ธงชัยโดยประกอบด้วย อ 1 อบรม การดำเนินงานในขั้นตอนของการอบรม โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอบรมโดยเน้นการอบรมด้านสิ่งเสพติดและการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อ 2 ออกแรง ของการออกแรง โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างหลังการเรียนในวิชาสามัญทำกิจกรรมที่หลากหลาย ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามความถนัดและความชอบ อ 3 เอื้อเฟื้อ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้เรียนผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย เป็นระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้จริง
aung_tuk 04 ธ.ค. 2562 เวลา 21:03 น. 0 13
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^