LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ

usericon

การประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ
ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน
ผู้ประเมินโครงการ    นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย
ปีที่ประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2555
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 4 ด้านดังนี้ 1) ด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความพอเพียง/เหมาะสม เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน3) ด้านกระบวนการของประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 4)ด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ของนักเรียน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความประหยัดอดออม ความมีมานะอดทน และความมีจิตสำนึกสาธารณะ และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนที่มีต่อโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
    การประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ประกอบด้วยการประเมินในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลลัพธ์ (Product)
ด้วยโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่มาก ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีส่วนร่วมใน การประเมินในครั้งนี้ จำนวน 79 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 36 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน จำนวน 3 คน
วิเคราะห์การประเมินโครงการโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Χ ̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย
ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านบริบท เท่ากับ 4.56 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านปัจจัย เท่ากับ 4.46 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านกระบวนการ เท่ากับ 4.41 ผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลลัพธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน เท่ากับ 4.24 และเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน เท่ากับ 4.33 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ผลการประเมินบริบทของโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นโยบายโรงเรียน ความต้องการเป็นของโรงเรียน และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องอยู่ในภาพรวมระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน
2.    ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความพอเพียงและเหมาะสมที่มีต่อโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมความพอเพียงและเหมาะสมเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมีความเหมาะสมและพอเพียงในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม
3.    ผลการประเมินกระบวนการด้านการปฏิบัติงานที่มีต่อโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน มีผลการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในโรงเรียน กิจกรรมการเข้าร่วมวันสำคัญ และกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน และกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา
4. ผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
4.1        การปฏิบัติพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ของนักเรียน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความประหยัดอดออม ความมีมานะอดทน และความมีจิตสำนึกสาธารณะ ที่มีต่อโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ภาพรวมมีผลการปฏิบัติพฤติกรรมแต่ละด้านในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมีจิตสำนึกสาธารณะ
4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสำนึกในพระคุณของพ่อแม่และครู

phong2517 18 ก.ย. 2556 เวลา 18:37 น. 0 981
usericon

การประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ
18 กรกฎาคม 2556

28 มิถุนายน 2556

18/07/13

28/06/13

10

13
ความคิดเห็นที่ #1 phong2517 18 ก.ย. 2556 เวลา 18:50 น. 118.172.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^