LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 155 อัตรา - รายงานตัว 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้ ศอ.บต. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา สมัคร 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ

ครบถ้วนที่ออกสอบ + แนวข้อสอบกรมศุลกากร ครบทุกตำแหน่ง กดเลย

usericon

1. แนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

1. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

2. ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากรและความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

3. ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

4. สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

5. สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

6. แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new

7.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

8.ความผิดทางศุลกากร

9.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศุลกากร การตรวจสอบพิกัดฯ

10.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

11. แนวข้อสอบ Conversation

12. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

13. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

14. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar และ Reading

15.ประวัติกรมศุลกากร

16. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

17. แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณของข้าราชการ

18. สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469

19. หลักการเก็บภาษีเบื้องต้น

20. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 582. แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- ข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new

- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new

- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร

- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 58

- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew3. แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานธุรการ กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

-ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- การเขียนหนังสือราชการ

- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

- ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ

- ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 58

- แนวข้อสอบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ4. แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

-ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- กฎหมายปกครอง

- การพิทักทรัพย์

- การฟื้นฟูกิจการ

- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1 และ 2

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย

- แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบลักษณพยาน (ป.วิอาญา)ชุดที่ 1

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- สรุปพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2485

- สรุปสาระสำคัญกฎหมายอาญา

5. แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมศุลกากร- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- กลศาสตร์ของเหลวnew

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบกลศาสตร์new

- แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ new

- แนวข้อสอบช่างกล

- แนวข้อสอบช่างเทคนิคnew

- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าnew

- ระบบยานยนต์new

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์

ครบทุกเนื้อหาที่สอบ

รวมที่สุด....ของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์และปริ้นอ่านได้ทันทีวันเดียวได้โดยไม่ต้องรอนาน

อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว

เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ในราคาเพียง 389 บาทสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

โทร : 088-5624404

ID Line : onchun3003

e-mail : onchun3003@gmail.comการชำระสินค้า

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-07980-4 ชื่อบัญชี อรสุดา ชุนบุญมา ประเภท

ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 947-201299-6 ชื่อบัญชี อรสุดา ชุนบุญมาสิ่งที่ท่านต้องแจ้งหลังการโอนเงิน

1.แจ้งเวลาการโอน(ตามสลิปธนาคาร เช่น 12.00น. หรือถ่ายสลิปแจ้งมา)

2.แจ้งอีเมล์ที่ให้ส่งไฟล์

3.แจ้งตำแหน่งและหน่วยงานที่สอบ

ส่งเป็นข้อความแจ้งมาได้ที่

โทร : 088-5624404

ID Line : onchun3003

e-mail : onchun3003@gmail.com

ส่งให้ทันทีหลังการโอนเงิน ไม่เกิน 30 นาที
Onchun3003 27 พ.ย. 2558 เวลา 11:48 น. 2 381
usericon

ความคิดเห็นที่ #1 Onchun3003 30 พ.ย. 2558 เวลา 14:09 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

aa
ความคิดเห็นที่ #2 Onchun3003 02 ธ.ค. 2558 เวลา 08:50 น. 27.55.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^