LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2563ไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ต้องซื้อ กทม.ย้ำจะส่งครูติวให้ถึงบ้าน 25 พ.ค. 2563ข่าวดี! กศจ.นครราชสีมาเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 9 จำนวน 367 อัตรา - รายงานตัว 1 มิ. ย.2563 24 พ.ค. 2563“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรียนออนไลน์” ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย 24 พ.ค. 2563สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ บัดนี้-19มิ.ย.2563 24 พ.ค. 2563ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 ปีบัญชี 2563 สมัครออนไลน์บัดนี้-15มิ.ย.63 24 พ.ค. 2563สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 16 อัตรา สมัคร 25-29 พ.ค.2563 24 พ.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับวุฒิป.ตรีทุกสาขา 24 พ.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 จำนวน 50 อัตรา 24 พ.ค. 2563เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสอศ. ปีพ.ศ.2563 สมัคร 1-7มิ.ย.2563 24 พ.ค. 2563ดาวน์โหลด!! แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ DLTV (สำหรับโรงเรียน) แก้ไขได้ ไฟล์ Word

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
                แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชา วิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101
                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา                นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร
ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีที่พิมพ์                2561        

บทคัดย่อ
    การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง พันธุกรรม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล มี 4 ชนิด คือ 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.56, SD = 0.54) 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม จำนวน 6 แผนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.59, SD = 0.35) 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.67 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
    1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.79/84.84 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
    2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เท่ากับ 0.7203 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ72.03
            3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, SD = 0.43)
        โดยสรุป ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์5 รหัสวิชา ว23101 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้

kullawanpha 18 พ.ค. 2562 เวลา 12:59 น. 0 199
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^