LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน 21 ก.ย. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 220 อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สมัครออนไลน์) 20 ก.ย. 2561ข่าวดีได้เฮ!! สพฐ.เปิดสอบครูธุรการ 16,000 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ไม่ต้องมีวุฒิครู 20 ก.ย. 2561กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้ 1 ล้านราย มีองค์กรนายจ้างถึง 1 แสนแห่ง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษ

usericon

ชื่อเรื่อง		รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษ
บทคัดย่อ

    การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดทำขึ้นนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้
        1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
        2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการหารเศษส่วน เป็นชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
     1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.52/83.75
        2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E.I.) เท่ากับ 0.6851 คิดเป็นร้อยละ 68.51
        3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน มีความสามารถในการหารเศษส่วนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
        4) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.33
    โดยสรุป แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถนำไปเป็นสื่อในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้
usericon

ชื่อเรื่อง		รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษ
[blockquote] อ้างถึง ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา        นางสาวพัชรีย์ ศักดี     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน    มีนบ[hr]บทคัดย่อ

    การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดทำขึ้นนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้
        1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
        2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการหารเศษส่วน เป็นชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
     1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.52/83.75
        2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E.I.) เท่ากับ 0.6851 คิดเป็นร้อยละ 68.51
        3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน มีความสามารถในการหารเศษส่วนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
        4) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.33
    โดยสรุป แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถนำไปเป็นสื่อในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้
[/blockquote]
ความคิดเห็นที่ #1 patchareetook 29 ส.ค. 2556 เวลา 16:50 น. 110.168.xxx.xxx
usericon

ชื่อเรื่อง		รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษ
[blockquote] อ้างถึง ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา        นางสาวพัชรีย์ ศักดี         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน    มีนบุรี [hr]บทคัดย่อ

    การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดทำขึ้นนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้
        1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
        2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
        4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการหารเศษส่วน เป็นชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
     1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.52/83.75
        2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E.I.) เท่ากับ 0.6851 คิดเป็นร้อยละ 68.51
        3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน มีความสามารถในการหารเศษส่วนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
        4) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.33
    โดยสรุป แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถนำไปเป็นสื่อในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้
[/blockquote]
ความคิดเห็นที่ #2 patchareetook 29 ส.ค. 2556 เวลา 16:47 น. 110.168.xxx.xxx
usericon

ชื่อเรื่อง		รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเศษ
.
ความคิดเห็นที่ #3 patchareetook 29 ส.ค. 2556 เวลา 16:45 น. 110.168.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^