LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2561สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (สมัคร28ก.พ.-3มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร2-8มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561หมอธียันยังไม่เลิกเรียน8กลุ่มสาระ หลังว่อนโซเชียลไฟเขียวแล้ว/ย้ำแค่รับไว้พิจารณาต้องคิดผลได้ผลเสีย 21 ก.พ. 2561ด่วนเลย! ไม่เอาวุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดรับ 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.พ. 2561บอร์ดกก.อิสระฯสรุปตั้งหน่วยงานกลางปฏิรูปครู 21 ก.พ. 2561โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561ด่วนที่สุด! ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง 21 ก.พ. 2561สพร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สมัคร20-26ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ(สมัคร19ก.พ.-2มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สอบบรรจุครู 2561 โดยไม่จบครู

Best Practice “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”

usericon

Best  Practice “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
Best Practice
“อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
โรงเรียนวัดทุ่งสว่างอำเภอเมืองนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
---------------------------------------------------------

ชื่อ Best Practice     โครงการ “อนุบาลน้อย......สู่ธรรมะ”
ผู้นำเสนอผลงาน        นางอภิญญา เนียมกลาง
ที่อยู่            โรงเรียน วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมืองนครราชสีมา
            74 ถนนพายัพทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
        อีเมล์            NEAMKLANGS@GMAIL.COM
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
    ปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี การศึกษาเป็นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตในทุกด้าน พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมการเล่น ภายใต้บริบทสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณสุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสถาบันสังคมอื่นภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสุขภาพ
สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
-    ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 32 คน - ชั้นอนุบาล 2จำนวน 27 คน
-     รวมจำนวน 59 คน
โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์สำคัญทั้ง 4 ด้าน
-    1.ด้านร่างกาย
-    2.ด้านอารมณ์และจิตใจ
-    3.ด้านสังคม
-    4.ด้านสติปัญญา
ปัญหา
-    1.เด็กมีปัญหาด้านผู้ปกครองหย่าร้าง
-     2.เด็กขาดความรักความอบอุ่นและความสนใจในการดูแลเอาใจใส่
-     3.เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนสั้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
2.เพื่อให้เด็กมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างเป็นสุข
แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรู้
การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
1.ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
2. กำหนดโครงการ / กิจกรรม
3. การดำเนินงานตามโครงการ
        3.1 กิจกรรมหนูน้อยฝึกจิต
        3.2 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
        3.3 กิจกรรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
        3.4 กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทุกวันพระและการมีจิตอาสา
แนวการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลา     แนวดำเนินงาน     ผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1
พ.ศ. 2556     1.1การประชุมเตรียมการร่วมกันของครู ผู้ปกครอง
1.2การกำหนดโครงการ/กิจกรรม
1.3การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน    นางวรรณา ดีทะเล
นางอภิญญา เนียมกลาง
น.ส. ภัศรา กิ่งชัย
น.ส.อารีรรณ บุญส่ง
น.ส.เตือนใจ วงผดุง
น.ส.นาถลัดดา มองขุนทด
ระยะที่ 2     2.1 การจัดประสบการณ์ตามโครงสร้างหลักสูตร
2.2กิจกรรม “ อนุบาลน้อย........สู่ธรรมะ ”    
ระยะที่ 3     3.1การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ในการสังเกต
3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่/สรุป/รายงานผล    

ผลการปฏิบัติงาน
1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับวัย
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 100
2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้สมวัย ร้อยละ 95
3.ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
4.ครูมีสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
5.เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 90
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
    1.ด้านแนวคิด
    2.ด้านปัจจัย
    3.ด้านการจัดการ
    4.ด้านนักเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลที่เกิดกับนักเรียน
1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2 . เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
    ผลที่เกิดกับครู
1. ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100
2. ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
ผลที่เกิดกับโรงเรียน
1. เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 100
2. โรงเรียนมี Best Practice ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100neamklang 22 ส.ค. 2556 เวลา 17:02 น. 0 1,804
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^