LASTEST NEWS

19 เม.ย. 2562กศจ.นครพนม เรียกบรรจุครผู้ช่วย 42 อัตรา - รายงานตัว 1 พ.ค.2562 19 เม.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลลานสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา มีหรือไม่มีวุฒิครูก็ได้ สมัครบัดนี้-30เม.ย.62 19 เม.ย. 2562"หมอธี"สั่งรวบรวมคำสั่งคสช.เกี่ยวกับศธ.ให้รัฐบาลตรวจ 19 เม.ย. 2562ค้านเร่งคลอดพ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ 19 เม.ย. 2562กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2 อัตรา (แทนผู้สละสิทธิ์) - รายงานตัว 25 เม.ย.62 19 เม.ย. 2562โอกาสมีงานทำมาแล้ว! กสถ.เปิดรับขรก.ส่วนท้องถิ่น 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา 19 เม.ย. 2562มาแล้ว! สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 19 เม.ย. 2562โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 27 อัตรา 19 เม.ย. 2562ข่าวดี! กศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 3 พ.ค.2562 18 เม.ย. 2562ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบท้องถิ่น 2562 (รอยืนยันประกาศอีกครั้ง 22 เม.ย.62)

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A
ผู้วิจัย        นางวิชริญฎา พรมเย็น
        โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย    2561

บทคัดย่อ

     การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และผู้ปกครอง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2) แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จำนวน 9 แผน 3) ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จำนวน 9 ชุด 4) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 5) แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม และ 6) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า
     1. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พบว่า นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คือ การเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ มีความต้องการสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ในรูปแบบชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด คือ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือคำถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนเปิดเผยตัวเองโดยการสนทนา อภิปราย หรือวิเคราะห์ความคิดเห็น เพื่อสะท้อนความรู้สึก/ นึกคิดตัวเองโดยผ่านการสะท้อนความรู้สึกหรือมุมมองได้ ให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับประสบการณ์เดิมของนักเรียน และสามารถประยุกต์ความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนได้
2. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A โดยรวมมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบความสารมารถในการใช้ทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยรวม พบว่า มีผลพัฒนาอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน
innova 17 เม.ย. 2562 เวลา 20:49 น. 0 27
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^