LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2562กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  16 มิ.ย. 2562พบ100หลักสูตร "ม.รัฐ-เอกชน "ไม่ผ่านประเมินคุณภาพภายใน แก้ไขไม่ได้อาจมีแจกใบแดง -ใบเหลือง 16 มิ.ย. 2562กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน 3 อัตรา สมัครบัดนี้-20 มิ.ย.2562 16 มิ.ย. 2562โรงเรียนบ้านกลางนา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 16 มิ.ย. 2562ข่าวดี! กศจ.ชัยภูมิ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 41 อัตรา 14 มิ.ย. 2562ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใครมีสิทธิ์สมัครบ้างเช็กรายละเอียด 14 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! คู่มือการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 14 มิ.ย. 2562ข่าวดี !!! สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 13 มิ.ย. 2562ถ้าลาออกจากข้าราชการครู แล้วกลับไปสอบใหม่ได้มั้ย?

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A
ผู้วิจัย        นางวิชริญฎา พรมเย็น
        โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย    2561

บทคัดย่อ

     การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และผู้ปกครอง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2) แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จำนวน 9 แผน 3) ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A จำนวน 9 ชุด 4) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 5) แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม และ 6) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า
     1. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พบว่า นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คือ การเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ มีความต้องการสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ในรูปแบบชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด คือ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือคำถามที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนเปิดเผยตัวเองโดยการสนทนา อภิปราย หรือวิเคราะห์ความคิดเห็น เพื่อสะท้อนความรู้สึก/ นึกคิดตัวเองโดยผ่านการสะท้อนความรู้สึกหรือมุมมองได้ ให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับประสบการณ์เดิมของนักเรียน และสามารถประยุกต์ความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนได้
2. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A โดยรวมมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบความสารมารถในการใช้ทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยรวม พบว่า มีผลพัฒนาอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน
innova 17 เม.ย. 2562 เวลา 20:49 น. 0 88
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^