LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ 24 ม.ค. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.ค.2564 24 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทย

usericon

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557
        ผู้ศึกษา    :    นายสาโรช เกตุสาคร
        ตำแหน่ง    :    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

    การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
        1.     เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)
        2.    เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)
        3.     เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)
            3.1 เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            3.2 เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            3.3 เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            3.4 เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
            3.5 เกี่ยวกับการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
            3.6 เกี่ยวกับการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
            3.7 เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
            3.8 เกี่ยวกับการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
        4.     เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)
            เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ด้าน
            4.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
            4.2 ด้านการจัดการศึกษา
            4.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
            4.4 ด้านลักษณ์ของสถานศึกษา
            4.5 ด้านมาตรการส่งเสริม            
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ฉบับ แบบประเมินมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 3 ฉบับ และเป็นแบบบันทึกผลการประเมินจากการติดตาตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 1 ฉบับ ดังนี้
    ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทของโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้เป็นการประเมินความเหมาะสมของการกำหนดโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ ความต้องการและ
ความจำเป็นของการกำหนดโครงการ และความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ จำนวน 10 ข้อ
    ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการประเมินด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 ข้อ
    ฉบับที่ 3 แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 มี 8 ขั้นตอน คือ
        1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 5 ข้อ
        2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 7 ข้อ
        3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จำนวน 11 ข้อ
        4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 7 ข้อ
        5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 ข้อ
        6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 8 ข้อ
        7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 8 ข้อ
        8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจำนวน 8 ข้อ
    ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้แบบบันทึกผล ผลการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มี 5 ด้าน คือ
        1. ด้านผู้เรียน
        2. ด้านการจัดการศึกษา
        3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
        4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
        5. ด้านมาตรการส่งเสริม    
    การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 กำหนดระยะเวลาการประเมิน ระหว่าง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 และสิ้นสุด
การประเมินวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
    การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้ ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูล ทั้งแหล่งปฐมภูมิ
และแหล่งทุติยภูมิทั้งหมด ดังนี้
        1.1 แหล่งปฐมภูมิ
            การประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ใช้ประชากรเป็นครู
และผู้บริหารจำนวน 60 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน
            การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ใช้ประชากรเป็นครู
และผู้บริหารจำนวน 60 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน
            การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) ใช้ประชากรเป็นครูและผู้บริหารจำนวน 60 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน
        1.2 แหล่งทุติยภูมิ
            การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
    การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินดำเนินการโดยหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของประชากรและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของประชากร แล้วนำผลของการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการประเมินพบว่า
    1. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านบริบทของโครงการ โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาดูในแต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีเพียง 2 รายการที่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรก คือ มีการนำแผนกลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษามาใช้ เพื่อจัดและวางแผนดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง โดยความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 รายการและระดับมาก 5 รายการ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ คณะกรรมการโครงการเป็นผู้มีความสนใจ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม รองมา คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน และกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีรายการการจัดอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการทั้ง 8 ขั้นตอน คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3.1 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงประกาศใช้ รองมา คือ สถานศึกษามีการพิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรฐานการส่งเสริมของสถานศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และมีรายการสถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.2 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 6 รายการ ในระดับมาก 1 รายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และนโยบายการศึกษา รองมา คือ สถานศึกษา
มีการจัดตั้งคณะจัดทำแผน กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษา ร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง และมีรายการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.3 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 9 รายการ ในระดับมาก 2 รายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้าง
การบริหารจัดการ ที่เอื้อต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารงานความสัมพันธ์ชุมชนครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและทันสมัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.4 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลการดำเนินงานสำเร็จตามพันธกิจและเป้าหมาย สถานศึกษามีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และสถานศึกษามีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และรายการสถานศึกษามีการควบคุมกำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.5 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 6 รายการ ในระดับมาก 2 รายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษามีการดำเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม รองมา คือ สถานศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนด้านกระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์และวิธีสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียน และมีรายการสถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนการบริหารจัดการ และการบริหารโครงสร้างขององค์กร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.6 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา และลำดับที่สาม 2 รายการ คือ สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม และสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้านปัจจัยตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีรายการสถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.7 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผล การดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี รองมา คือ สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี และสถานศึกษามีข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมีรายการสถานศึกษามีการรายงานคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.8 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้ คือ สถานศึกษาดำเนินการวางแผนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองมา คือ สถานศึกษามีการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการดำเนินการประเมินผล ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีรายการสถานศึกษามีการทำความเข้าใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์ การประเมิน


    
    4. ผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) โดยใช้ข้อมูลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ทำการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริมโดยมีผลการประเมินดังนี้
    4.1 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกมาตรฐาน โดยมี 5 มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและเท่ากัน คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
มีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และมาตรฐาน
ที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4.2 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 มาตรฐาน และในระดับมาก 3 มาตรฐาน เรียงตามลำดับคือ มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และมี 3 มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยทั้งสามมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4.3 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเพียงมาตรฐานเดียวคือ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก โดยทั้งสองรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.4 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่ารายการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการ ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยทั้งสองรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.5 ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มีเพียงมาตรฐานเดียวคือ มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก โดยทั้งสองรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    สรุป จากผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 โดยได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกด้าน ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการตามที่ตั้งไว้
tharahunter 06 ต.ค. 2558 เวลา 16:47 น. 0 453
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^