การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ
LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2561ด่วน! สถ.เตรียมพร้อมเรียกบรรจุ "ขรก.-พนง.ท้องถิ่น" รอบ 5 29-30 ส.ค.นี้ 20 ส.ค. 2561หั่นTCASเหลือ6เดือนครึ่ง-ลดค่าสมัครเป็นวิชาละ100 20 ส.ค. 2561ไม่ลดข้าราชการ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 20 ส.ค. 2561"ครูน้อย"โดนหางเลข"ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ถูก ป.ป.ช. ไต่สวนด้วย 20 ส.ค. 2561"หมอธี"นำทีมประเมินคุณภาพแนวใหม่ 20 ส.ค. 2561ครูผู้ช่วยปี61 กรอกเลขข้อสอบ ภาก ก ผิดทุกชุด 20 ส.ค. 2561ห่วงครูผู้น้อยรับบาปทุจริตอาหารกลางวัน 20 ส.ค. 2561โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ สมัคร 20-24 ส.ค.2561 19 ส.ค. 2561ราชกิจจานุเบกษา ผู้ถือบัตรคนจน 11.4ล้านคนรับสิทธิรักษาฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2561ศธจ.โคราชยันปีหน้ามีอัตราว่างกว่า2,000อัตรา

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

ผู้รายงาน    นายนรัญ นันธนะวิบูลย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา และสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 เรื่องเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษา และสร้างชุดกิจกรรมตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ขั้นที่ 2 ขั้นใช้ และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม ผู้รายงานได้นำชุดกิจกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อหาความเหมาะสม และทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เนื้อหา กิจกรรม และเวลา แล้วปรับปรุงแก้ไข นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือชุดกิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 โดยหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมจากค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample group)
    ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 ทั้ง 5 ชุดกิจกรรม พบว่า มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 86.39 / 85.88 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
aminoaoknan 26 ก.ย. 2558 เวลา 15:26 น. 0 538
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^