LASTEST NEWS

27 ต.ค. 2563กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบรับราชการ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 150 อัตรา 27 ต.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรแล้ว! ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 27 ต.ค. 2563การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 27 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง  27 ต.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 44 อัตรา รายงานตัว 6 พ.ย.2563 27 ต.ค. 2563กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 92 อัตรา รายงานตัว 2 พ.ย.2563 27 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.กางเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 27 ต.ค. 2563สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด! ชะลอการสรรหาศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.ปี 2563 27 ต.ค. 2563กาฬสินธุ์ เตรียมเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 55 อัตรา 27 ต.ค. 2563มาแล้ว! รายชื่อโรงเรียน ใช้บรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 กศจ.ลพบุรี รายงานตัว 30ต.ค.นี้

แนวข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2559 ทุกตำแหน่ง

usericon

แนวข้อสอบพนักงานส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการตลาด
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานการตลาด
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการตลาด
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานการตลาด
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักสถิติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ความรู้เกี่ยวกับสถิติทั่วไป
-ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
-ความรู้พื้นฐานสถิติ
-จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
-แนวข้อสอบเก่านักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
-แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
-แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
-สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-ความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
-การออกแบบระบบสารสนเทศ
-ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550
-ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
-แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
-รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
-หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
-พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์และทรัพยสิทธิ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
-ความรู้เกี่ยวห้องสมุดประชาชน
-ความรู้เกี่ยวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
-ความรู้เกี่ยวการให้บริการห้องสมุด
-ความรู้เกี่ยวการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า
-ความรู้เกี่ยวการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
-แนวทางในการพัฒนาห้องสมุด
-วิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือ
-ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานการเงิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน
- การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ
- การพัฒนาระบบงานคลัง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
-แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด
-แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
-แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
-แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
-สรุป+แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน ชุด A
-สรุปบัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1
-สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
-การบริหารการเงินการคลัง
-เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี
-การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
-แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบบุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
- แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
- ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ททท.)
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย
- ประมวลจริยธรรม ททท.
- สรุปแผนการตลาดการท่องเที่ยว
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
- ถาม - ตอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- สรุป+แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ .พศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

รวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ในราคาเพียง 389 บาท เป็นเล่ม 679 รวมค่าส่ง ems

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 095-6187887
ID line : bm.tam
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com

โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา นอใส
1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 774-0-30321-6
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-13787-9
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-06423-9


!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน

แนวข้อสอบทุกหน่วยงานคลิ๊ก
http://testsheet27.blogspot.com/
tomtam.chok27 03 ก.ย. 2558 เวลา 23:25 น. 84 1,022
usericon

y
ความคิดเห็นที่ #1 tomtam.chok27 19 พ.ย. 2558 เวลา 23:26 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

esgfsg
ความคิดเห็นที่ #2 tomtam.chok27 21 พ.ย. 2558 เวลา 13:50 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

klk
ความคิดเห็นที่ #3 tomtam.chok27 22 พ.ย. 2558 เวลา 15:54 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

ctikg
ความคิดเห็นที่ #4 tomtam.chok27 25 พ.ย. 2558 เวลา 21:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

9pp
ความคิดเห็นที่ #5 tomtam.chok27 27 พ.ย. 2558 เวลา 18:52 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

88uuu
ความคิดเห็นที่ #6 tomtam.chok27 11 ธ.ค. 2558 เวลา 13:06 น. 223.204.xx.xxx
usericon

777fgty
ความคิดเห็นที่ #7 tomtam.chok27 14 ธ.ค. 2558 เวลา 21:13 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

qwqrdfsgd
ความคิดเห็นที่ #8 tomtam.chok27 20 ธ.ค. 2558 เวลา 22:14 น. 223.204.xx.xx
usericon

dkt
ความคิดเห็นที่ #9 tomtam.chok27 22 ธ.ค. 2558 เวลา 08:55 น. 223.206.xxx.xx
usericon

yf8o
ความคิดเห็นที่ #10 tomtam.chok27 24 ธ.ค. 2558 เวลา 07:26 น. 49.48.xxx.xx
usericon

fej67
ความคิดเห็นที่ #11 tomtam.chok27 24 ธ.ค. 2558 เวลา 18:10 น. 223.206.xx.xxx
usericon

6uuuuuuuuuuuutr
ความคิดเห็นที่ #12 tomtam.chok27 25 ธ.ค. 2558 เวลา 11:30 น. 223.206.xx.xxx
usericon

re
ความคิดเห็นที่ #13 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 11:59 น. 223.205.xx.xxx
usericon

htrrts
ความคิดเห็นที่ #14 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 14:24 น. 223.205.xx.xxx
usericon

zhyedh
ความคิดเห็นที่ #15 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 19:49 น. 223.205.xx.xxx
usericon

kuyyu
ความคิดเห็นที่ #16 tomtam.chok27 27 ธ.ค. 2558 เวลา 11:02 น. 223.205.xx.xxx
usericon

7tic
ความคิดเห็นที่ #17 tomtam.chok27 29 ธ.ค. 2558 เวลา 06:59 น. 223.204.xx.xxx
usericon

jjjjjdty
ความคิดเห็นที่ #18 tomtam.chok27 29 ธ.ค. 2558 เวลา 20:29 น. 223.204.xx.xxx
usericon

cfugyl
ความคิดเห็นที่ #19 tomtam.chok27 30 ธ.ค. 2558 เวลา 11:43 น. 223.204.xx.xxx
usericon

ukhkgv
ความคิดเห็นที่ #20 tomtam.chok27 01 ม.ค. 2559 เวลา 09:40 น. 223.204.xx.xx
usericon

t6t85
ความคิดเห็นที่ #21 tomtam.chok27 01 ม.ค. 2559 เวลา 23:13 น. 223.204.xx.xx
usericon

kfkdtyj
ความคิดเห็นที่ #22 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

ergawa
ความคิดเห็นที่ #23 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:57 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

rawew
ความคิดเห็นที่ #24 tomtam.chok27 05 ม.ค. 2559 เวลา 14:02 น. 223.204.xx.xx
usericon

trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrwww
ความคิดเห็นที่ #25 tomtam.chok27 06 ม.ค. 2559 เวลา 18:06 น. 223.205.xxx.xx
usericon

ioy
ความคิดเห็นที่ #26 tomtam.chok27 08 ม.ค. 2559 เวลา 10:39 น. 223.206.xx.xx
usericon

55gf
ความคิดเห็นที่ #27 tomtam.chok27 10 ม.ค. 2559 เวลา 23:54 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

rstur
ความคิดเห็นที่ #28 tomtam.chok27 13 ม.ค. 2559 เวลา 11:29 น. 223.204.xx.xx
usericon

res
ความคิดเห็นที่ #29 tomtam.chok27 16 ม.ค. 2559 เวลา 11:11 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

hsssr
ความคิดเห็นที่ #30 tomtam.chok27 17 ม.ค. 2559 เวลา 15:31 น. 223.204.xx.xxx
usericon

jhvit
ความคิดเห็นที่ #31 tomtam.chok27 29 ม.ค. 2559 เวลา 22:18 น. 110.168.x.xx
usericon

fddzg
ความคิดเห็นที่ #32 tomtam.chok27 01 ก.พ. 2559 เวลา 06:45 น. 110.168.x.xx
usericon

gnfff
ความคิดเห็นที่ #33 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 00:26 น. 110.168.x.xx
usericon

wFEF
ความคิดเห็นที่ #34 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 22:03 น. 110.168.x.xx
usericon

rdzyhdr
ความคิดเห็นที่ #35 tomtam.chok27 09 ก.พ. 2559 เวลา 14:16 น. 223.204.xx.xxx
usericon

dgsd
ความคิดเห็นที่ #36 tomtam.chok27 10 ก.พ. 2559 เวลา 06:20 น. 110.168.x.xx
usericon

wtewet
ความคิดเห็นที่ #37 tomtam.chok27 12 ก.พ. 2559 เวลา 09:03 น. 110.168.x.xx
usericon

yk66
ความคิดเห็นที่ #38 tomtam.chok27 14 ก.พ. 2559 เวลา 14:35 น. 110.168.x.xx
usericon

dtrhgdrg
ความคิดเห็นที่ #39 tomtam.chok27 16 ก.พ. 2559 เวลา 06:24 น. 49.48.xxx.xx
usericon

ftjftjf
ความคิดเห็นที่ #40 tomtam.chok27 19 ก.พ. 2559 เวลา 04:07 น. 49.48.xxx.xx
usericon

eay4
ความคิดเห็นที่ #41 tomtam.chok27 22 ก.พ. 2559 เวลา 06:31 น. 223.204.xx.xxx
usericon

rawtg
ความคิดเห็นที่ #42 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 11:36 น. 223.204.xx.xxx
usericon

hhgcjf
ความคิดเห็นที่ #43 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 23:29 น. 223.204.xx.xxx
ความคิดเห็นที่ #44 tomtam.chok27 26 ก.พ. 2559 เวลา 03:34 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

dzyrdzhz
ความคิดเห็นที่ #45 tomtam.chok27 29 ก.พ. 2559 เวลา 14:12 น. 110.168.x.xx
usericon

drdeg
ความคิดเห็นที่ #46 tomtam.chok27 01 มี.ค. 2559 เวลา 01:54 น. 110.168.x.xx
usericon

ytjry
ความคิดเห็นที่ #47 tomtam.chok27 01 มี.ค. 2559 เวลา 16:41 น. 110.168.x.xx
usericon

nrtjn
ความคิดเห็นที่ #48 tomtam.chok27 06 มี.ค. 2559 เวลา 00:14 น. 110.168.x.xx
usericon

dyyt
ความคิดเห็นที่ #49 tomtam.chok27 07 มี.ค. 2559 เวลา 11:53 น. 110.169.xxx.xx
usericon

ydjyr
ความคิดเห็นที่ #50 tomtam.chok27 07 มี.ค. 2559 เวลา 16:17 น. 110.168.x.xx
usericon

gyk
ความคิดเห็นที่ #51 tomtam.chok27 09 มี.ค. 2559 เวลา 03:43 น. 110.168.x.xx
usericon

ugkhukvu
ความคิดเห็นที่ #52 tomtam.chok27 10 มี.ค. 2559 เวลา 16:06 น. 180.183.xx.x
usericon

gyiu
ความคิดเห็นที่ #53 tomtam.chok27 13 มี.ค. 2559 เวลา 08:52 น. 110.168.x.xx
usericon

yfgjgy
ความคิดเห็นที่ #54 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:43 น. 110.168.x.xx
usericon

tudd
ความคิดเห็นที่ #55 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 11:51 น. 110.168.x.xx
usericon

jgyjg
ความคิดเห็นที่ #56 tomtam.chok27 17 มี.ค. 2559 เวลา 06:01 น. 110.168.x.xx
usericon

dtuytd
ความคิดเห็นที่ #57 tomtam.chok27 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:25 น. 110.168.x.xx
usericon

iouigl
ความคิดเห็นที่ #58 tomtam.chok27 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:26 น. 110.168.x.xx
usericon

ilhvy
ความคิดเห็นที่ #59 tomtam.chok27 22 มี.ค. 2559 เวลา 23:16 น. 110.168.x.xx
usericon

gu9p8u
ความคิดเห็นที่ #60 tomtam.chok27 24 มี.ค. 2559 เวลา 09:53 น. 110.168.x.xx
usericon

ouioiyo
ความคิดเห็นที่ #61 tomtam.chok27 02 เม.ย. 2559 เวลา 22:37 น. 110.168.x.xx
usericon

jiouigyu
ความคิดเห็นที่ #62 tomtam.chok27 04 เม.ย. 2559 เวลา 00:15 น. 110.168.x.xx
usericon

bbnv
ความคิดเห็นที่ #63 tomtam.chok27 09 เม.ย. 2559 เวลา 12:02 น. 183.88.xxx.xxx
usericon

fxjjxx
ความคิดเห็นที่ #64 tomtam.chok27 16 เม.ย. 2559 เวลา 02:40 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

gyffj
ความคิดเห็นที่ #65 tomtam.chok27 05 พ.ค. 2559 เวลา 18:18 น. 180.183.xx.xxx
usericon

ygkgkg
ความคิดเห็นที่ #66 tomtam.chok27 26 พ.ค. 2559 เวลา 10:43 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

gkukulul
ความคิดเห็นที่ #67 tomtam.chok27 26 พ.ค. 2559 เวลา 10:43 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

dfgdfhgd
ความคิดเห็นที่ #68 tomtam.chok27 27 พ.ค. 2559 เวลา 12:26 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

dthtrjrt
ความคิดเห็นที่ #69 tomtam.chok27 02 มิ.ย. 2559 เวลา 21:52 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

fhdfhd
ความคิดเห็นที่ #70 tomtam.chok27 09 มิ.ย. 2559 เวลา 08:01 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

fhfjfjyjygf
ความคิดเห็นที่ #71 tomtam.chok27 10 มิ.ย. 2559 เวลา 15:20 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

vxd
ความคิดเห็นที่ #72 tomtam.chok27 10 มิ.ย. 2559 เวลา 21:13 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

j
ความคิดเห็นที่ #73 tomtam.chok27 12 มิ.ย. 2559 เวลา 05:50 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

vvc
ความคิดเห็นที่ #74 tomtam.chok27 13 มิ.ย. 2559 เวลา 05:53 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

vqqq
ความคิดเห็นที่ #75 tomtam.chok27 14 มิ.ย. 2559 เวลา 19:56 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

sfeefes
ความคิดเห็นที่ #76 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 13:08 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

bfg6
ความคิดเห็นที่ #77 tomtam.chok27 20 มิ.ย. 2559 เวลา 08:34 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

rtggeh
ความคิดเห็นที่ #78 tomtam.chok27 28 มิ.ย. 2559 เวลา 00:55 น. 171.96.xx.xx
usericon

ewyh
ความคิดเห็นที่ #79 tomtam.chok27 28 มิ.ย. 2559 เวลา 01:00 น. 171.96.xx.xx
usericon

gyuitr
ความคิดเห็นที่ #80 tomtam.chok27 03 ก.ค. 2559 เวลา 13:09 น. 171.96.xx.xx
usericon

vfgbhf
ความคิดเห็นที่ #81 tomtam.chok27 07 ก.ค. 2559 เวลา 14:40 น. 171.96.xx.xx
usericon

25gf
ความคิดเห็นที่ #82 tomtam.chok27 10 ก.ค. 2559 เวลา 16:41 น. 171.96.xx.xx
usericon

nvbgff
ความคิดเห็นที่ #83 tomtam.chok27 12 ก.ค. 2559 เวลา 15:13 น. 114.109.xx.xx
usericon

gfth
ความคิดเห็นที่ #84 tomtam.chok27 16 ก.ค. 2559 เวลา 03:28 น. 171.96.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^