LASTEST NEWS

24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ 24 ม.ค. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.ค.2564 24 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 23 ม.ค. 2564สพฐ.ให้นโยบาย โรงเรียนทุกแห่ง เลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ โดยที่ไม่ต้องจัดสอบปลายภาคเรียน 23 ม.ค. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20-26 ม.ค.2564 22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง

usericon

ชื่อเรื่อง     : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย    : วิไล มะโนแป๊ก

คำสำคัญ :    ชุดกิจกรรม การอ่านเพื่อความเข้าใจ กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมและศึกษาผลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ขั้นตอนที่ 1    สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมและสร้างเอกสารประกอบ คือ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไปตรวจสอบความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน และนำชุดกิจกรรม ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบด้านเนื้อหา ภาษา และเวลา จากนั้นนำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 9 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 27 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม จำนวน 4 ชุด แบบประเมิน ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนก
    ขั้นตอนที่ 2    ทดลองใช้ชุดกิจกรรมและศึกษาผลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ One Group Pretest–Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test Dependent)
     ขั้นตอนที่ 3    ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 20 คน ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยค้นคว้า พบว่า
    1.    ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 77.52/75.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75
    2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus อยู่ในระดับมาก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Title    : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON PROMOTING ENGLISH READING COMPREHENSION IN THE TOPIC “FOOD FOR HEALTH” BY USING KWL PlUS STRATEGY
FOR PRATHOMSUKSA VI STUDENTS

Author    : Wilai Monopak

Keywords     : Instructional Package, Reading Comprehension, KWL Plus Strategy

ABSTRACT

The main purpose of this research was to develop the instructional package on promoting English reading comprehension in the topic of “food for health” by using KWL Plus strategy for Prathomsuksa VI students and specific purpose were: 1) To construct and identify the efficiency instructional package on promoting English reading comprehension by using KWL Plus strategy for Prathomsuksa VI students following 75/75 standard. 2) To experiment using instructional package and study the result by compare the academic achievement in English reading comprehension of students before and after learning with the instructional package. 3) To study the students’ satisfaction toward learning by using the instructional package. This study was divided into 3 steps as follows:
The first step was to construct and identify the efficiency instructional package English reading comprehension in the topic of “Food for Health” by using KWL Plus strategy for Prathomsuksa VI students. To construct instructional package and related documents were the instructional package handbook, Lesson Plan and achievement tests. Then instructional package English reading comprehension was taken to 5 experts to examine the appropriation. Take the instructional package to experiment in Prathomsuksa VI with 3 students of Samakompayabanthai School for examine the content, language and time. After that, experiment in Prathomsuksa VI with 9 students of Samakompayabanthai School and Prathomsuksa 6/1 with 27 students of Samakompayabanthai School to define the efficiency of 75/75. The instruments used in study were 4 instructional packages, the Evaluation form for appropriation of instructional package, the Evaluation form for the relevance of achievement test. The data were analyzed by the analysis of Mean, Standard Deviation, E1/E2, and Index of relevance of test and Discrimination.
    The second step was the experiment using instructional package and study the result by compare the academic achievement in English reading comprehension of students before and after learning. The sample was Prathomsuksa 6/1 students with
20 students of Samakompayabanthai School, Songkaew District Nan Province, in second semester academic year 2013 which came from Purposive Sampling. Experiment pattern is “One Group Pretest-Posttest Design”. The instrument used in study was achievement tests. The statistics used for analyzing the data were Mean, Standard Deviation and t-test Dependent.
    The third step was to study the students’ satisfaction of Prathomsuksa 6/1 with 20 students Samakompayabanthai School on course learning by using the instructional package on promoting English reading comprehension in the topic of “Food for Health” by using KWL Plus strategy using scale approximation satisfactory assessment and analyze information by defining Mean and Standard Deviation.

The results of research were as follow:
    1.    The instructional package on promoting English reading comprehension in the topic “Food for Health” by using KWL Plus strategy was at a suitable high level and defined as 77.52/75.68 efficiency that was follow expected standard of 75/75.
    2.    The academic achievement in English reading comprehension of students after the instruction was higher than that before the instruction significantly at the .05
    3.     The students’ satisfaction toward learning by using the instructional packages English reading comprehension by using KWL Plus strategy was at a high level.

pompamcomsci 30 ส.ค. 2558 เวลา 23:08 น. 0 611
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^