LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 26 ก.ย. 2563กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 26 ก.ย. 2563กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

โรงเรียนบ้านพะวร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา

usericon

โรงเรียนบ้านพะวร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยาง
รับสมัคร วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2556 ที่โรงเรียนบ้านพะวร

ประกาศโรงเรียนบ้านพะวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
-----------------------
    ด้วยโรงเรียนบ้านพะวร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๘๕๘/๒๕๕๐สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง    ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒)    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓)    ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕)    ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(๖)    ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน หรือสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                     ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    ๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
     (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
     (๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th)

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
    โรงเรียนบ้านพะวรจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ทางด้านสาขาวิชา หริอกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ทดสอบการสอน ( คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน )
ภาค ค เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น สอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน )

เกณฑ์การตัดสิน
    ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ทดสอบการสอน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนทดสอบการสอน ถ้าคะแนนทดสอบการสอนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th) โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๗. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
    ๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านพะวร ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ๒. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านพะวร จะเรียกตัวเรียงลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๓. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งแรก มีผลตั้งแต่ทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวัฒนา โคตรเนตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวรปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ที่    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    วัน เดือน ปี    หมายแหตุ
๑    ประกาศรับสมัคร    ๑๘ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖    
๒    รับสมัคร    ๑ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    
๔    สอบข้อเขียน สอบสอน สอบสัมภาษณ์    ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    
๕    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร    ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    
๖    รายงานตัว    ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     
๘    จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน    ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     samran 22 มิ.ย. 2556 เวลา 16:59 น. 0 2,133
usericon

โรงเรียนบ้านพะวร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา
สนใจ ดังรายละเอียดแนบ
ความคิดเห็นที่ #1 samran 22 มิ.ย. 2556 เวลา 17:34 น. 101.51.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^