LASTEST NEWS

18 ก.พ. 2562เช็ครายชื่อ (อย่างไม่เป็นทางการ) สถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบครูอาชีวศึกษา ปีพ.ศ.2562 18 ก.พ. 2562(โปรดรอประกาศอย่างทางการ) เปิด72 สาขาที่เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยอาชีวะ 2562 17 ก.พ. 2562ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติขรก.ครู ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2562ดาวน์โหลด !! คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 17 ก.พ. 2562กศจ.สุโขทัย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดยขอใช้บัญชี กศจ.เพชรบูรณ์ 2 อัตรา 17 ก.พ. 2562ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. 2562สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ 17 อัตรา สมัคร 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 17 ก.พ. 2562รับราชการครูแต่จับได้ใบแดง 17 ก.พ. 2562ครูช่างเฮ!! บอร์ดคุรุสภาสั่ง กมว.ออกระเบียบปลดล็อกไม่ต้องมีตั๋วครู 17 ก.พ. 2562คุรุสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่ 6-20 ก.พ.2562

เผยแพร่ SAR ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหวัดตรัง

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
    1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน
เด็กจำนวน 12 คน
    2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 4 คน ผู้เรียนจำนวน 39 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 5 คน ผู้เรียน 51 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี)
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก

ระดับการศึกษาปฐมวัย
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนรู้จักเก็บของใช้ของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อย แสดงความเคารพได้อย่างถูกต้อง กล้าแสดงออก รู้จักรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม สามารถเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งตัวเองได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
    จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนานักเรียนด้านการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเอง และเข้าแถวหน้าเสาธง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก การบอกประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การรับฟังคำสั่งแล้วนำมาถ่ายทอดได้ สุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น
•    ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
นักเรียนสามารถอ่านคำประกอบภาพและสัญลักษณ์ได้ บอกจำนวนนักเรียนในห้องได้ถูกต้อง รู้ค่าจำนวน 1-10 สามารถแสดงท่าทางอย่างอิสระประกอบเพลงได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติ บรรยายภาพตามความรู้สึกตนเองได้ การรู้จักแสวงหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย รักหนังสือ และมีความสนใจในการอ่านเขียนมากขึ้น ความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีความสุขในการทำงาน มีความชื่นชม และภูมิใจในงานของตนและของกลุ่ม
•    ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูด กล้าคุย รู้จักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีด้วยความเต็มใจ
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น
•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน    
จุดที่ควรพัฒนา
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
        จุดเด่น
นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และแปรงฟันหลังอาหารทุกวันทุกคน นักเรียนสนใจมีความสุขกับเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
        จุดเด่น
        นักเรียนส่วนใหญ่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เข้าแถวรับบริการต่างๆอย่างเป็นระเบียบ มีความซื่อสัตย์ ช่วยทำกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สามารถจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูล มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและอาหารเสริม (นม ) แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ จัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงหน้าเสาธง นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่าเริงแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
มีความสนใจและภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา    
        จุดที่ควรพัฒนา
        ควรพัฒนาผู้เรียนด้านการทำความเคารพให้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ การรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ใหม่ การประหยัด ความสามารถสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักพิจารณาและประเมินข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน มีความคิดริเริ่มและจินตนาการ การประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และสรุปความ การทำงานให้ถูกต้องเรียบร้อยและมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกระตือรือร้นในการรักการอ่าน

•    ด้านการเรียนการสอน
        จุดเด่น
        ครูมีความสมารถในการประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ได้สอนตามความถนัด มีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอ มีประสบการณ์ด้านการสอนมานาน และมีครูเพียงพอตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
        จุดที่ควรพัฒนา
        ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระที่สอน การจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อที่หลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาส่งเสริมให้ครูได้ไปทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้นำความรู้มาพัฒนางาน
        
•    ด้านบริหารจัดการศึกษา
        จุดเด่น
        ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีวุฒิภาวะ ร่าเริงแจ่มใส บริหารโดยการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงาน จัดประชุมทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ องค์กรเอกชน/หน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณและทุนการศึกษา

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้บริหารควรปรับปรุงระบบการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนหรือหน่วยงานอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
        
•    ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
        จุดเด่น
        โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาในการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น ได้รับประสบการณ์ตรง ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก ให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การทำขนม การทำงานจักสาน การเรียนดนตรีไทย นอกจากนี้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนามกีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายแก่ชุมชน    
        จุดที่ควรพัฒนา
         โรงเรียนควรมีการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อจะได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ตามความต้องการมากขึ้น     
        
•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
            จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
         โรงเรียนโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน และชุมชน ที่ปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมมากขึ้นจนเป็นปัญหา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และเป็นในทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระดับโลก ดังนั้นวิธีการป้องกัน และแก้ไขที่ดีที่สุด และยั่งยืน คือการปลูกฝังให้นักเรียน และชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ การอยู่อย่างพอเพียง นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านโครงการ และผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงปลาดุก และยังขยายผลไปสู่ชุมชน โดยการจัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งผลให้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556

    การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจกาคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมกันจัดทำข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสำหรับเป็นเอกสารรายงานประจำปีการศึกษา (SAR) ของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและการจัดทำรายงาน มา ณ โอกาสนี้


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^