LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2561โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร4-12ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนวัดประชานิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา (สมัคร4-11ธ.ค.2561) 09 ธ.ค. 2561(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561"หมอธี "หวังพนักงานธุการศธ.ช่วยเป็นหูเป็นตา ปราบโกง - วางแนวทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานธุรการ 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตังแต่วันที่ 4-18 ธ.ค.2561 08 ธ.ค. 2561ด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,680 อัตรา 08 ธ.ค. 2561"หมอธี"ปลื้มได้ครูธุรการเกือบ 3 หมื่นคน ฝากความหวังช่วยปราบโกง 08 ธ.ค. 2561การศึกษาไทยปัญหามากมายรอให้แก้ 07 ธ.ค. 2561กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 13 อัตรา - รายงานตัว 17 ธันวาคม 2561

เผยแพร่ SAR ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหวัดตรัง

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
    1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน
เด็กจำนวน 12 คน
    2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 4 คน ผู้เรียนจำนวน 39 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 5 คน ผู้เรียน 51 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี)
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก

ระดับการศึกษาปฐมวัย
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนรู้จักเก็บของใช้ของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อย แสดงความเคารพได้อย่างถูกต้อง กล้าแสดงออก รู้จักรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม สามารถเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งตัวเองได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
    จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนานักเรียนด้านการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเอง และเข้าแถวหน้าเสาธง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก การบอกประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การรับฟังคำสั่งแล้วนำมาถ่ายทอดได้ สุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น
•    ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
นักเรียนสามารถอ่านคำประกอบภาพและสัญลักษณ์ได้ บอกจำนวนนักเรียนในห้องได้ถูกต้อง รู้ค่าจำนวน 1-10 สามารถแสดงท่าทางอย่างอิสระประกอบเพลงได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติ บรรยายภาพตามความรู้สึกตนเองได้ การรู้จักแสวงหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย รักหนังสือ และมีความสนใจในการอ่านเขียนมากขึ้น ความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีความสุขในการทำงาน มีความชื่นชม และภูมิใจในงานของตนและของกลุ่ม
•    ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูด กล้าคุย รู้จักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีด้วยความเต็มใจ
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น
•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน    
จุดที่ควรพัฒนา
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
        จุดเด่น
นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และแปรงฟันหลังอาหารทุกวันทุกคน นักเรียนสนใจมีความสุขกับเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
        จุดเด่น
        นักเรียนส่วนใหญ่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เข้าแถวรับบริการต่างๆอย่างเป็นระเบียบ มีความซื่อสัตย์ ช่วยทำกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สามารถจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูล มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและอาหารเสริม (นม ) แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ จัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงหน้าเสาธง นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่าเริงแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
มีความสนใจและภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา    
        จุดที่ควรพัฒนา
        ควรพัฒนาผู้เรียนด้านการทำความเคารพให้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ การรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ใหม่ การประหยัด ความสามารถสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักพิจารณาและประเมินข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน มีความคิดริเริ่มและจินตนาการ การประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และสรุปความ การทำงานให้ถูกต้องเรียบร้อยและมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกระตือรือร้นในการรักการอ่าน

•    ด้านการเรียนการสอน
        จุดเด่น
        ครูมีความสมารถในการประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ได้สอนตามความถนัด มีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอ มีประสบการณ์ด้านการสอนมานาน และมีครูเพียงพอตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
        จุดที่ควรพัฒนา
        ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระที่สอน การจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อที่หลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาส่งเสริมให้ครูได้ไปทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้นำความรู้มาพัฒนางาน
        
•    ด้านบริหารจัดการศึกษา
        จุดเด่น
        ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีวุฒิภาวะ ร่าเริงแจ่มใส บริหารโดยการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงาน จัดประชุมทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ องค์กรเอกชน/หน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณและทุนการศึกษา

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้บริหารควรปรับปรุงระบบการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนหรือหน่วยงานอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
        
•    ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
        จุดเด่น
        โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาในการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น ได้รับประสบการณ์ตรง ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก ให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การทำขนม การทำงานจักสาน การเรียนดนตรีไทย นอกจากนี้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนามกีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายแก่ชุมชน    
        จุดที่ควรพัฒนา
         โรงเรียนควรมีการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อจะได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ตามความต้องการมากขึ้น     
        
•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
            จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
         โรงเรียนโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน และชุมชน ที่ปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมมากขึ้นจนเป็นปัญหา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และเป็นในทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระดับโลก ดังนั้นวิธีการป้องกัน และแก้ไขที่ดีที่สุด และยั่งยืน คือการปลูกฝังให้นักเรียน และชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ การอยู่อย่างพอเพียง นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านโครงการ และผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงปลาดุก และยังขยายผลไปสู่ชุมชน โดยการจัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งผลให้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556

    การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจกาคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมกันจัดทำข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสำหรับเป็นเอกสารรายงานประจำปีการศึกษา (SAR) ของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและการจัดทำรายงาน มา ณ โอกาสนี้


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^