LASTEST NEWS

04 เม.ย. 2563โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา และบุคลากรอีก 7 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-24 เมษายน 63 04 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 เม.ย. 2563โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบครูอัตราจ้าง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-27 เมษายน 2563 04 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร 04 เม.ย. 2563โครงการพัฒนาและประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร 03 เม.ย. 2563เสมา 1 สั่งวางกรอบ บรรจุคนในแทนอัตราเกษียณ เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ธุรการทั่วไป 03 เม.ย. 2563กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี และกศจ.กรุงเทพฯ) รายงานตัว 1 พ.ค. 2563 03 เม.ย. 2563"เสมา1"ส่งข้อมูลครูเอกชนรับเงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาล 03 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทัน 03 เม.ย. 2563คอร์สออนไลน์ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 เรียน-ทดสอบ-ส่งงาน ได้ใบ Certificate ชัวร์

บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสุโสะ
ชื่อผู้ประเมิน นางโศภิษฐ์ ไกรแสง
ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ
ปีกำรศึกษำ 2556
บทคัดย่อ
การประเมินครั้งนี้ กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
นาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ โดยใช้รูปแบบประยุกต์ CIPP Evaluation Model ของ
Daniel L. Stufflebeam ในการประเมิน 4 ด้าน ตามวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะ
แวดล้อมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม นาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ
2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของนักเรียน โรงเรียน
บ้านสุโสะ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสุโสะ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมิน และแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบวิเคราะห์โครงการที่มีลักษณะคาถามแบบ
ปลายเปิด ประชากร จานวน 113 คนได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2556 โดยสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง จากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Selection ) รวมจานวนทั้งสิ้น 63 คน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item –
Objective Congruence : IOC) และการหาค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ( Cronbach’s alpha coefficient -  )
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยภาพรวม มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด (  = 4.65,
S.D. = 0.16 ) สรุปได้ว่า ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
นาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ สูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสุโสะ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60 S.D. = 0.14)
สรุปได้ว่า ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของนักเรียน
โรงเรียน บ้านสุโสะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนาความรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะในปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62
, S.D. = 0.20) สรุปได้ว่า ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
นาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
4.1 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.62 , S.D. = 0.21) สรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทุกด้าน
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมนาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53,
S.D. = 0.12) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
นาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ทุกข้อ
sopist 10 ก.ค. 2558 เวลา 14:45 น. 0 368
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^