LASTEST NEWS

16 ธ.ค. 2561ด่วน! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราพนักงานราชการ รอบที่ 4 ว7744 ให้ใช้ อัตราว่าง พรก. ปีพ.ศ.2560-2563 16 ธ.ค. 2561ข่าวดี รับปีใหม่ บรรจุครูล็อตใหญ่ทั่วประเทศ มีนาคม 2562 16 ธ.ค. 2561บรรจุทั่วประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงราชการ วุฒิม.ต้น ม.ปลาย / วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา 16 ธ.ค. 2561สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา สมัคร 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 16 ธ.ค. 2561สพม.12 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 23 อัตรา สมัคร18-24ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

usericon

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2557

นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง     :    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2557
ผู้รายงาน :    นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล
ปีที่รายงาน :    ปีการศึกษา 2557

บทสรุป
    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 3) คุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จำแนกเป็น 3.1) มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.2 ) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จำแนกเป็น 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 4.2 ) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 5) ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีการประเมิน 2 ลักษณะได้แก่ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านครู และมาตรฐานด้านผู้เรียน รวมถึงตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับสถานศึกษา และระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงในการประเมินครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นxxxส่วน โดยใช้ระดับชั้นเป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 293 คน ครู กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นxxxส่วน โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 53 คน ผู้ปกครอง กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 293 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับ ระหว่าง .93 - .98 และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ตามสภาพจริงและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาและระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสภาพจริง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า
1.    ผลการประเมินด้านคุณภาพการพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.    พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน และเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรวมทั้งสามกลุ่ม ที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.    คุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จำแนกเป็น
        3.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมมีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.54 อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในภาพรวมมีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จำแนกเป็น
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีค่าเฉลี่ย 2.60 ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.95 ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5.    ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
1.    ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้
1.1    โรงเรียนควรมีการประสานงานขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.2    โรงเรียนควรมีการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.3    โรงเรียนควรมีการกำหนดกรอบ และปฏิทินคอยกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ และนำผลสรุปจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.4    โรงเรียนควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและ มีความต่อเนื่อง
1.5 โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2.    ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
2.1    ควรมีการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพครูที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
2.2    ควรมีการประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการในระยะยาว เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
2.3     ควรมีการนำวิธีการประเมิน หรือ รูปแบบการประเมินแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการประเมินโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) มาประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เพื่อการยืนยันผล
anuwat.yiksai 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:19 น. 0 319
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^