LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป

usericon

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป
ชื่อผลงาน :     รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ผู้รายงาน :     นายปรีชา ยอดยิ่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีที่รายงาน:     ปีการศึกษา 2554-2555 บทสรุป รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น2) พฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 3) พฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการดำเนินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 22 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน ส่วนครูศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2554และปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ มีการตรวจคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .845- .927 และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ ผลการประเมินพบว่า     การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 – 2555 สรุปได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 – 2555 ด้านสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูโดยประเมิน 4 ด้าน คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม ที่ประเมิน พบว่าปีการศึกษา 2554และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 กลุ่ม โดยปีการศึกษา 2554 ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( = 3.13)และครู ( =3.13) เท่ากันและปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ย ( =4.48)สูงกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( = 4.47) 2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 – 2555 ด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการก่อนดำเนินโครงการตามความคิดเห็นตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 กลุ่ม ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย( = 3.47)สูงกว่าค่าเฉลี่ย ( = 3.34) ของครู และปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย( = 4.59)สูงกว่าค่าเฉลี่ย ( = 4.38 ) ของครูเช่นกัน      3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 – 2555 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการดำเนินงาน(P) ด้านการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม(D) ด้านการติดตามและประเมินผล(C) ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา(A) โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 กลุ่ม ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 3.34) สูงสุด รองลงมาคือค่าเฉลี่ย ( = 3.20 ) ของผู้ปกครอง และต่ำสุดคือค่าเฉลี่ย ( = 3.53) ของครูตามลำดับ 4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 – 2555 ในด้านผลผลิต ได้แก่     4.1 ผลการประเมินผลผลิตคุณภาพของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ของโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบ ว่า ปีการศึกษา 2554และปีการศึกษา 2555 ทั้ง 3 กลุ่มผู้ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 2.94) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( = 2.92 ) และนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 2.86 ) ตามลำดับ ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.71 ) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ย ( = 4.59) และนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 4.54 ) ตามลำดับ 4.2 ผลการประเมินสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านพฤติกรรมการจัด กระบวนการเรียนรู้ ของโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียน ด้านพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมในนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 กลุ่ม ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ย( = 3.02) สูงกว่าค่าเฉลี่ย( = 2.98 )ของนักเรียนและปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ย( = 4.62) สูงกว่าค่าเฉลี่ย( = 4.53 ) ของนักเรียนเช่นกัน 4.3 ผลการประเมินสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านพฤติกรรมการเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ด้านพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมในนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 กลุ่ม โดยปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( = 3.07)สูงกว่าค่าเฉลี่ย ( = 2.92) ของครู และปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ย ( = 4.56) สูงกว่าค่าเฉลี่ย ( = 4.41) ของผู้ปกครอง     4.4 ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองราโพ ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.24 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละระดับชั้น พบว่า ชั้น ป.5มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 76.22 อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ชั้น ป.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.03 อยู่ในระดับดี และชั้น ป.1 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 70.41 อยู่ในระดับดีเช่นกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองราโพ ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.16 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละระดับชั้น พบว่า ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 75.73 อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ชั้น ป.4 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.38 อยู่ในระดับดี และชั้น ป.1 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 60.38 อยู่ในระดับพอใช้     4.5 ผลการประเมินสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านความพึงพอใจ โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 กลุ่ม ปีการศึกษา 2554 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.39 ) รองลงมาคือครู ( = 2.84 ) นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 2.83 ) และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( = 2.78 ) ต่ำสุด ตามลำดับ และปีการศึกษา 2555 ความพึงพอใจของพบว่าครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.78 ) รองลงมาคือนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( =4.77) คณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย ( = 4.73 ) และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( = 4.69 ) ต่ำสุด ตามลำดับ ข้อเสนอแนะ     ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ 1.    ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพราะจะทำให้รู้ถึงทิศทางของการพัฒนาในแต่ละด้าน เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย และจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 2.    โรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดและบริบทที่ใกล้เคียงกันควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้สอดคล้องกับ บริบทของโรงเรียน เพราะจะทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3.    ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการและควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพราะจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานและส่งผลต่อความสำเร็จของงานในครั้งต่อๆ ไป ข้อเสนอแนะสำหรับวิจัยหรือประเมินครั้งต่อไป 1.    ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) 2    ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^