LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 19 ก.ย. 2562ประกาศแล้ว!! ผลสอบภาค ค ท้องถิ่น ปี2562 ดูรายชื่อขึ้นบัญชี และตรวจดูคะแนนสอบที่นี่

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา

usericon

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี สำนักงาน ก.พ.ร.
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา

ขั้นตอนและกำหนดการ    วันดำเนินการ
1.    ประกาศรับสมัคร/ยื่นใบสมัคร    วันที่ 6–28 พฤษภาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อผู่านการคัดเลือกเบื้องต้น 29 พฤษภาคม 2558
3.    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์    จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ลักษณะของงาน :      หน้าที่รับผิดชอบ
(1)    รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอโครงการ และประสานต่อให้กับคณะนักวิจัยสำหรับประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2)    ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาว่าจ้าง และการเปิดประกาศการเงินของโครงการ
(3)    ประสานงานกับคณะนักวิจัย เกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารงานโครงการภายใต้สถาบันฯ เพื่อให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจที่ตรงกัน
(4)    ประสานงานในรายละเอียดของงานโครงการที่ได้รับมอบหมายกับคณะนักวิจัย ผู้ว่าจ้าง และ/หรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการ
(5)    ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักวิจัยในการติดต่อขอข้อมูล นัดหมายสัมภาษณ์หรือจัดการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมกับคณะนักวิจัยและ/หรือผู้ว่าจ้าง ตลอดจนจดบันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
(6)    ประสานงานกับคณะนักวิจัยและผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการส่งมอบและการตรวจรับผลงานในแต่ละงวดรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงผลงาน (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลง/สัญญาว่าจ้าง
(7)    ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์รายงานของโครงการ เอกสารการนำเสนอผลงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องและแก้ไขในเบื้องต้น
(8)    รายงานปัญหา-อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) รวมทั้งรายได้และรายจ่ายของโครงการต่อหัวหน้าโครงการทราบ
(9)    ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงวดเงินแต่ละงวด และประสานงานกับคณะนักวิจัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ
(10)    รายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าฝ่าย
(11)    ประสานงานกับคณะนักวิจัยเกี่ยวกับการปิดโครงการ
(12)    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :     2.1    คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1)    มีสัญชาติไทย
(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3)    เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
(4)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
(5)    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7)    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8)    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(9)    ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(10)    ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(11)    ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1)วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขาบัญชี การเงินพาณิชยศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office และ Internetเป็นอย่างดี
(3)มีความตั้งใจในการทำงานมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ทุกระดับ
(4)มีความรู้ความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทางวิชาการ
(5) มีความกระตือรือร้นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
(6)มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน :     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
1. ตารางขั้นตอนและกำหนดการ และวันดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
2.    ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อได้ที่
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 02 143 7908 Fax. 02 143 7909 Email : hr@igpthai.org หรือ http://www.igpthai.org/
igpthai 15 พ.ค. 2558 เวลา 09:25 น. 0 799
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^