LASTEST NEWS

19 ก.ย. 2563ปีการศึกษา 64 กพฐ.งดสอบเข้าเรียน ป.1 ให้ผู้ปกครองจับสลาก-สัมภาษณ์แทน 19 ก.ย. 2563โรงเรียนสถาพรศึกษา  เขตภาษีเจริญ รับสมัครครูผู้สอน หลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 25,000.- บาท 19 ก.ย. 2563โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัคร21-25 ก.ย.2563 18 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 ก.ย. 2563สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 18 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 18 ก.ย. 2563เช็กที่นี่ "ไทยมีงานทำ" เปิดแผนรับ "5 แสนอัตรา" เข้าทำงานราชการ 18 ก.ย. 2563โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-30 ต.ค.2563 18 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล" จ่อใช้ประเมินวิทยฐานะใหม่เริ่มสายงานสอน 18 ก.ย. 2563โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา สมัคร 18-24 ก.ย.2563

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา

usericon

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี สำนักงาน ก.พ.ร.
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา

ขั้นตอนและกำหนดการ    วันดำเนินการ
1.    ประกาศรับสมัคร/ยื่นใบสมัคร    วันที่ 6–28 พฤษภาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อผู่านการคัดเลือกเบื้องต้น 29 พฤษภาคม 2558
3.    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์    จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ลักษณะของงาน :      หน้าที่รับผิดชอบ
(1)    รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอโครงการ และประสานต่อให้กับคณะนักวิจัยสำหรับประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2)    ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาว่าจ้าง และการเปิดประกาศการเงินของโครงการ
(3)    ประสานงานกับคณะนักวิจัย เกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารงานโครงการภายใต้สถาบันฯ เพื่อให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจที่ตรงกัน
(4)    ประสานงานในรายละเอียดของงานโครงการที่ได้รับมอบหมายกับคณะนักวิจัย ผู้ว่าจ้าง และ/หรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการ
(5)    ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักวิจัยในการติดต่อขอข้อมูล นัดหมายสัมภาษณ์หรือจัดการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมกับคณะนักวิจัยและ/หรือผู้ว่าจ้าง ตลอดจนจดบันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
(6)    ประสานงานกับคณะนักวิจัยและผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการส่งมอบและการตรวจรับผลงานในแต่ละงวดรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงผลงาน (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลง/สัญญาว่าจ้าง
(7)    ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์รายงานของโครงการ เอกสารการนำเสนอผลงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องและแก้ไขในเบื้องต้น
(8)    รายงานปัญหา-อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) รวมทั้งรายได้และรายจ่ายของโครงการต่อหัวหน้าโครงการทราบ
(9)    ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงวดเงินแต่ละงวด และประสานงานกับคณะนักวิจัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ
(10)    รายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าฝ่าย
(11)    ประสานงานกับคณะนักวิจัยเกี่ยวกับการปิดโครงการ
(12)    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :     2.1    คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1)    มีสัญชาติไทย
(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3)    เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
(4)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
(5)    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7)    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8)    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(9)    ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(10)    ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(11)    ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1)วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขาบัญชี การเงินพาณิชยศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office และ Internetเป็นอย่างดี
(3)มีความตั้งใจในการทำงานมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ทุกระดับ
(4)มีความรู้ความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทางวิชาการ
(5) มีความกระตือรือร้นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
(6)มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน :     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
1. ตารางขั้นตอนและกำหนดการ และวันดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
2.    ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อได้ที่
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 02 143 7908 Fax. 02 143 7909 Email : hr@igpthai.org หรือ http://www.igpthai.org/
igpthai 15 พ.ค. 2558 เวลา 09:25 น. 0 930
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^