LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2564คุณครูคิดยังไง...? ชงฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูก่อนกลุ่มแรกรับเปิดเทอม 22 เม.ย. 2564บุคลากรวิทย์-คณิต แถลงการณ์ แสดงจุดยืนรักษาสิทธิ ต่อ สพฐ. ติดตามงบจ้างต่อ ปีงบประมาณ 2565 22 เม.ย. 2564ครูไทยงานหนัก-รายได้ต่ำ! จัดผ้าป่าจ้างเดือนละ 5 พัน ขณะที่ “เยอรมนี” เริ่มต้น 1.4 แสน 22 เม.ย. 2564ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 22 เม.ย. 2564โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา สมัครบัดนี้-26 เม.ย.2564 22 เม.ย. 2564สทศ.ประกาศผลสอบ โอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2563 แล้ว!! 22 เม.ย. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.64) 22 เม.ย. 2564(21 เม.ย.64) สพฐ.เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียน จัดจ้างครูวิทย์-คณิต ครั้งที่2 ปี2564 จำนวน 1,964 อัตรา 22 เม.ย. 2564สพฐ.ถกเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนปี64 21 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1988 สำรวจข้อมูลสถานศึกษา

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรีย

usericon

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ
ผู้ประเมิน : นางลักขณา เสริมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดมหาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ปีการศึกษา : 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ผู้รับผิดชอบโครงการและครู จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 14 คน และผู้ปกครอง จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการประเมิน (ฉบับที่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ (ฉบับที่ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินการตาม
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ (ฉบับที่ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ (ฉบับที่ 4) แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ (ฉบับที่ 5) แบบสอบถามด้านผลผลิตประเด็นความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง (ฉบับที่ 6) และแบบสอบถามด้านผลผลิตประเด็นความพึงพอใจของนักเรียน (ฉบับที่ 7) เครื่องมือทั้ง 7 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.80 - 0.95 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้ผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ พบว่า ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดทุกตัว ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งหมด ดังนี้
    1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้
    1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
    1.2 ความเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
    1.3 ความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
    1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาตามโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ประเด็นปัจจัยของโครงการโดยการประเมินจำนวน 7 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัด มีดังนี้
        2.1 คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด
        2.2 งบประมาณอยู่ในระดับมาก
        2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ในระดับปานกลาง
        2.4 เอกสารต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
        2.5 อาคาร สถานที่อยู่ในระดับมาก
        2.6 ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง
        2.7 ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการโดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัด ทั้ง 5 ตัวชี้วัดมีดังนี้
        3.1 การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับมาก
        3.2 การให้ความสำคัญของผู้รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก
        3.3 การติดตามโครงการอยู่ในระดับมาก
        3.4 การสื่อสารอยู่ในระดับมาก
        3.5 การประสานงานอยู่ในระดับมาก
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมินจำนวน
5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัดมีดังนี้
        4.1 ประเด็นผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสับรักการอ่านทั้ง 5 กิจกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
     4.2 ประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
4.3 ประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
     4.4 ประเด็นความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ อยู่ในระดับมากที่สุด
        4.5 ประเด็นความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ อยู่ในระดับมากที่สุด
    5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็น คือ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นปัจจัยของโครงการ และประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ ส่วนประเด็นผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 21 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 21 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมาก 12 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ
    จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ ผู้ประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
    1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    1.1 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการหรือของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในระยะยาว
    1.2 ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงความต้องการจำเป็นและการเตรียมการทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนขั้นตอนกิจกรรม เพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา ความต้องการจำเป็น และเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1.3 ด้านบริบทของโครงการควรมีการชี้แจงให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ รวมทั้งทำความเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ ให้ทุกคนได้รับทราบ
    1.4 ด้านปัจจัยนำเข้าควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เพียงพอและตรงกับความต้องการใช้งานในโครงการ รวมทั้งการเตรียมงบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบที่มีความเหมาะสมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถ และการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ควรพิจารณาตัวบุคคลให้เหมาะสม กระจายอำนาจการดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจ มอบหมายภารกิจให้ชัดเจน ตลอดทั้งจัดประชุมคณะกรรมการให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน
    1.5 ด้านกระบวนการควรเน้นการให้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ
    2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป
    2.1 จากการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ พบว่า สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียนทุกระดับเพียงแต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น ควรเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน
    2.2 ควรมีการประเมินความคงสภาพของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ อย่างเป็นระยะ
mowlukkana19 04 พ.ค. 2558 เวลา 18:39 น. 0 507
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^