LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2563โรงเรียนสิริรัตนาธร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 29 พ.ย. 2563โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้ - 6 ธ.ค.2563 29 พ.ย. 2563โรงเรียนราชวินิตบางเขน รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่ 30 พ.ย. - 8 ธ.ค.2563 28 พ.ย. 2563สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 สมัคร 3-17 ธ.ค.63 สอบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 ก.พ.64 27 พ.ย. 2563สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพิ่มเติม 27 พ.ย. 2563"ณัฏฐพล"ลั่นไม่ยอมแน่ ห้ามเด็กแต่งชุดไปรเวทมาเรียน 27 พ.ย. 2563ก.ค.ศ. กำหนดโรงเรียนขนาดเล็กให้เรียกบรรจุแค่ เอกประถมศึกษา เอกภาษาไทย เอกคณิตศาสตร์ เอกปฐมวัย เอกอังกฤษ 27 พ.ย. 2563กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานกองทุน 83 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 27 พ.ย. 2563ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครพนักงาน ล็อตใหญ่ 400 อัตรา ประจำสาขา และสำนักงานจังหวัด สมัครบัดนี้-8 ธ.ค.63 27 พ.ย. 2563คอร์สอบรมออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!  อบรมจบพร้อมรับใบประกาศนียบัตร

ประกาศโรงเรียนซับม่วงวิทยา เรื่องรับสมัครคัดสรรบุคคลพนักงานราชกา

usericon


    
    http://www.smw.ac.th/3315.pdf
http://www.smw.ac.th/350.pdf


ประกาศโรงเรียนซับม่วงวิทยา
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป
ด้วยโรงเรียนซับม่วงวิทยา สานักเขตพืน้ ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 7 ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหนง่ ครูผสู้ อน จานวน 2 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอานาจตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรวี ่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเร่ือง หลักเกณฑ์ วธิ ีการ และเง่อื นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจา้ งของพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกั งานราชการ เร่อื ง การกาหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2547จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการโดยมี รายละเอียดดังตอ่ไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ขอบข่ายงานท่จีะให้ปฏิบัติ (1)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผเู้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผเู้ รียนเป็นสาคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผเู้รียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
วิชาเอก สาขาวิชา กลุ่มวิชาหรอื ทางคณติ ศาสตร์ จานวน 1 อัตรา วิชาเอก สาขาวิชา กลุ่มวิชาหรอื ทางฟสิ ิกส์ จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนให้เป็นตามที่ระเบียบกาหนด เดือนละ 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรวี ่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งน้ตี งั้ แต่วันเร่มิ ทาสัญญา จา้ ง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งครูผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4)ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรอืจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ ยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหนง่ ข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอื เจา้ หน้าที่ใน
พรรคการเมอื ง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผดิ
ทางอาญา เว้นแตเ่ ป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรอื ความผดิ ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศลีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรอืหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หมายเหตุ ผทู้ ี่ผา่ นการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจา้ ง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรอื ลูกจ้าง
ของสว่นราชการพนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจหรอืพนักงานหรือลูกจา้งของส่วน ราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกใหไ้ ม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วยในวันทาสัญญาจา้ ง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่นื ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะตาแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาและมีวิชาเอกสาขาวิชาเอกกลุ่มวิชาหรอืทาง วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับผสู้ มัครในวิชาเอกคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาหรอื ทางวิชาฟิสิกส์ สาหรับผสู้ มัครใน วิชาเอกฟิสิกส์
(2)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546หรอืได้รับใบอนุญาตประกอบการสอนของคุรุสภา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผทู้ ี่มคี วามประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.2 เอกสารและหลักฐานท่ตี ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิว้ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป)
(2)ระเบียนแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT)และปริญญาบัตรหรอืหนังสอืรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒกิ ารศกึ ษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัตจิ ากผู้มี อานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศกึ ษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศกึ ษาออกได้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัน เปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาย่ืนแทนได้
(3) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรอื หนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(5) หลกั ฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนช่อื -นามสกุล (กรณีชื่อ- นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)พรอ้มถ่ายสาเนาอย่างละ1ฉบับ (6)ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขนึ้ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออก
ให้ไม่เกิน1เดือนนับแตว่ันที่ตรวจรา่งกาย (7)หนังสือรับรองว่าเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา
เขต 7
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ดว้ ย
3.3 เง่อื นไขในการรับสมัคร
ผสู้มคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พรอ้ มทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มคี วามผดิ พลาดอัน เกิดจากผู้สมัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรอื วุฒิการศกึ ษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ ผสู้มัครสอบไม่มสีิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวใหถ้ือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา ครั้งเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนซับม่วงวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการประเมนิสมรรถนะภายในวันที่6พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ทางเว็บไซด์โรงเรียนซับม่วงวิทยา และทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพืน้ ที่ การศกึษามัธยมศกึษาเขต7
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 5.1ความรคู้วามสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน50คะแนน
5.2 ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน 5.3 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนน 50 คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผผู้ ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 และจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับ คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
7. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนซับม่วงวิทยา จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ตามกาหนดการดังน้ี
วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 7พฤษภาคม255809.00-10.00น.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธสีอบข้อเขียน 50คะแนน
10.30 - 11.30 น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน 50 คะแนน
13.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนซับม่วงวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ทางเว็บไซด์โรงเรียนซับม่วงวิทยา www.submuangwittaya.ac.th/ และทางเว็บ ไซด์ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 7 www.spm7.go.th/ โดยจะเรยี งลาดับจาก ผู้ได้คะแนน รวมทุกภาคจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อยตามลาดับ
ในกรณีที่ผผู้ ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตาแหน่ง มากกว่าเป็น ผไู้ ด้ลาดับที่ดกี ว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผทู้ ี่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่ ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหนง่ มากกว่าเป็นผู้ได้ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผสู้ มัครก่อนเป็นผอู้ ยู่ในลาดับที่ดกี ว่า
9. การจัดทาสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
การจัดจ้างจะทาสัญญาจ้างกับผทู้ ี่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและอยู่ ในลาดับที่ที่จะทาสัญญาจา้ ง จะต้องทาสัญญาจ้างกับโรงเรยี นซับม่วงวิทยา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
(นายจาเนียร พวงแก้ว)
ผอู้ านวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร ประกาศรายช่อืผมู้ีสทิธิ์สอบ ดาเนนิ การสรรหาฯ ประกาศผผู้่านการเลือกสรร ทาสัญญาและปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 21 เมษายน 2558
วันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2558 ภายในวันที่6พฤษภาคม2558 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ภายในวันที่10พฤษภาคม2558 ตั้งแตว่ันที่11พฤษภาคม2558
ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน แนบท้ายประกาศโรงเรียนซับม่วงวิทยา ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน แนบท้ายประกาศโรงเรียนซับม่วงวิทยา ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558 .........................................................
1.ความรคู้วามสามารถทั่วไป(คะแนน50คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ดังน้ี 1.1ความรอบรู้ให้ทดสอบในเร่อืงตอ่ไปนี้
- สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณป์ ัจจุบัน -นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อกับการศกึษา -เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อืสาร
- วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.2ความรคู้วามเข้าใจเกี่ยวกับวินัยคุณธรรมจรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษาให้ทดสอบ ในเร่อืงตอ่ไปนี้
- วินัยและการรักษาวินัย
- คุณธรรม จริยธรรม
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ - จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) ให้ทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่งดว้ยวิธีสอบข้อเขียนดังนี้ 2.1ความรคู้วามสามารถเกี่ยวกับวิชาการศกึษาให้ทดสอบในเร่อืงตอ่ไปนี้
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ -จติวิทยาการศกึษาและการแนะแนว -การพัฒนาผเู้รียน
- การบริหารจัดการชั้นเรยี น -การวิจัยทางการศกึษา -สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา -การวัดและประเมินผลการศกึษา
2.2ความรคู้วามสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกให้ทดสอบความรคู้วามสามารถในเนือ้หากลุ่มวชิาหรอืทาง หรอืสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
3. ความเหมาะสมกับตาแหนง่ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรอืวิธีการอ่นืที่เหมาะสมโดยประเมินจาก
3.1ประวัติส่วนตัวและการศกึษา 3.2 บุคลิกลักษณะ
3.3 การมปี ฏิภาณ ท่วงทีวาจา 3.4 เจตคติและอุดมการณ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายธุรการ 037269920


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=forum-edit&qid=3034
sat2347 25 เม.ย. 2558 เวลา 01:35 น. 0 1,660
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^