LASTEST NEWS

29 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.อนุมัติย้าย ผอ.-รองผอ.เขต 154 อัตรา แต่งตั้งใหม่ผอ.-รองผอ.เขต 285 อัตรา 29 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.เห็นชอบแนวทางการขอทบทวนมติ ว13 29 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.เห็นชอบแนวทางการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. 29 ต.ค. 2563ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 28 ต.ค. 2563ธุรการโรงเรียน อายุงาน 4 ปี เตรียมเฮ กศจ.เตรียมสอบบรรจุครู กรณีพิเศษ (ระดับปฏิบัติงาน) สมัคร 23-29 พ.ย.2563 28 ต.ค. 2563ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ก.ค.ศ. ยกเครื่อง กระบวนการขอและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ทั้งระบบ 28 ต.ค. 2563การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 28 ต.ค. 2563สพฐ.ได้ระดับ A ชนะโปร่งใสสูงสุดในองค์กรหลักฯ 28 ต.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 67 อัตรา 28 ต.ค. 2563กศน.โครราช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา รับสมัคร 2-6 พฤศจิกายน 2563

การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิ

usericon

ชื่องานวิจัย    :    การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
            วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
            สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัย        :    ไพเราะ ใจชื่น
ตำแหน่ง    :    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
ปีที่ทำวิจัย    :    ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

    การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต 4) เพื่อประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 29 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น ดำเนินการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 8 สัปดาห์ รวม 40 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 40 เกม ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.00 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมการศึกษา 3) แบบทดสอบประเมินความพร้อมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต จำนวน 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเกมการศึกษา โดยกำหนดตัวเลือกภาพหน้า 3 แบบ 1) หน้ายิ้ม เห็นด้วยมาก 2) หน้าเฉย เห็นด้วยปานกลาง 3) หน้าบึ้ง เห็นด้วยน้อย จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติร้อยละ (%) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอแบบพรรณาความ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Pre Experimental One Group Pretest-Posttest Design
ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการเล่นให้มีหลากหลายวิธี เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ที่นำมาพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต และเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ยังสอดคล้องกับหน่วยการเรียนการสอนหลักสูตรโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยเรื่องที่นำมาพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตมีเนื้อหาจากความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล
    2. ผลการพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) พบว่า เกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย คำนำวัตถุประสงค์ คู่มือครู (แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน), คู่มือนักเรียน (แบบทดสอบหลังเรียน) โดยเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีจำนวน 40 เกม คือ1) เกมแยกภาพ จำนวน 8 เกม 2) เกมซ้อนภาพ จำนวน 8 เกม 3) เกมซ่อนภาพ จำนวน 8 เกม 4) เกมประกอบภาพ จำนวน 8 เกม 5) เกมอนุกรมมิติ จำนวน 8 เกม ซึ่งเกมการศึกษามีค่าประสิทธิภาพรายเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 82.00 / 86.67 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 83.11/84.44 และเกมการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) 85.38/86.44 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
    3. ผลการทดลองใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา ประกอบการสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รวมเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 40 วัน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กระตือรือร้น ต้องการเรียนเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนซึ่งมีทั้งปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มอย่างดี
    4. ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตพบว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านที่เรียนด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ด้านการจัดประสบการณ์โดยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ประโยชน์โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือนักเรียนมีความคิดเห็นว่าเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตมีรูปแบบที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

CHUSAI 10 มี.ค. 2558 เวลา 21:41 น. 0 1,195
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^