LASTEST NEWS

19 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2562กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562กศจ.ราชบุรี ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 43 อัตรา รายงานตัว 29มี.ค.62 19 มี.ค. 2562กศจ.เชียงราย ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562เงินดี โบนัสสูง!! “ซีพีออลล์” เปิดรับพนักงาน 35,000 อัตรา รับวุฒิม.6,ปวช,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก ทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2562การเปลี่ยนแปลงสำนักงานศึกษาธิการภาคใหม่ มีผลต่อการเรียกบัญชีครูผู้ช่วยจาก กศจ.อื่น 19 มี.ค. 2562กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 33 อัตรา รายงานตัว 29มี.ค.62 19 มี.ค. 2562ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนร้อยละข้าราชการครูฯ ทุกอันดับตำแหน่งและวิทยฐานะ 19 มี.ค. 2562โรงเรียนบ้านพญาไพร รับสมัครครูทวิภาษา ตั้งแต่ 25-27 มีนาคม 2562

การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิ

usericon

ชื่องานวิจัย    :    การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
            วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
            สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัย        :    ไพเราะ ใจชื่น
ตำแหน่ง    :    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
ปีที่ทำวิจัย    :    ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

    การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต 4) เพื่อประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 29 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น ดำเนินการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 8 สัปดาห์ รวม 40 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 40 เกม ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.00 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมการศึกษา 3) แบบทดสอบประเมินความพร้อมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต จำนวน 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเกมการศึกษา โดยกำหนดตัวเลือกภาพหน้า 3 แบบ 1) หน้ายิ้ม เห็นด้วยมาก 2) หน้าเฉย เห็นด้วยปานกลาง 3) หน้าบึ้ง เห็นด้วยน้อย จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติร้อยละ (%) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอแบบพรรณาความ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Pre Experimental One Group Pretest-Posttest Design
ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการเล่นให้มีหลากหลายวิธี เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ที่นำมาพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต และเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ยังสอดคล้องกับหน่วยการเรียนการสอนหลักสูตรโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยเรื่องที่นำมาพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตมีเนื้อหาจากความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล
    2. ผลการพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) พบว่า เกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย คำนำวัตถุประสงค์ คู่มือครู (แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน), คู่มือนักเรียน (แบบทดสอบหลังเรียน) โดยเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีจำนวน 40 เกม คือ1) เกมแยกภาพ จำนวน 8 เกม 2) เกมซ้อนภาพ จำนวน 8 เกม 3) เกมซ่อนภาพ จำนวน 8 เกม 4) เกมประกอบภาพ จำนวน 8 เกม 5) เกมอนุกรมมิติ จำนวน 8 เกม ซึ่งเกมการศึกษามีค่าประสิทธิภาพรายเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 82.00 / 86.67 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 83.11/84.44 และเกมการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) 85.38/86.44 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
    3. ผลการทดลองใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา ประกอบการสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รวมเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 40 วัน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กระตือรือร้น ต้องการเรียนเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนซึ่งมีทั้งปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มอย่างดี
    4. ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตพบว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านที่เรียนด้วยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ด้านการจัดประสบการณ์โดยเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ต ประโยชน์โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือนักเรียนมีความคิดเห็นว่าเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตมีรูปแบบที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

CHUSAI 10 มี.ค. 2558 เวลา 21:41 น. 0 984
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^