รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภ
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภ

usericon

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภ

ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2
ภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อผู้ศึกษา      : นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ปีที่ทำการศึกษา : ปีการศึกษา 2556 - 2557

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชุด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และ4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน มีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา
ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 จำนวน 40 ข้อ 3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ การทดสอบ
ค่าที (t - test) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวน(St2) และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน
    ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. การสร้างและพัฒนา ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชุด
พบว่าผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
( = 4.87 ) และมีความเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.14)
2. ชุดการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รายวิชา ส31106
ประวัติศาสตร์ไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชุด ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 10 คนโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60 /84.18 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลหลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สูงขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.7138 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.38
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.91)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03)
panida 24 ก.พ. 2558 เวลา 21:14 น. 0 191
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^