LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2562ด่วน!! กฤษฎีกาฟื้นครูใหญ่โละชื่อตำแหน่งผอ.โรงเรียน 20 ก.พ. 2562สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยและอาจารย์ 36 อัตรา (สมัคร 25 ก.พ. - 10 มี.ค.2562) 20 ก.พ. 2562กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดยขอใช้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ รายงานตัว 1 มี.ค.2562 20 ก.พ. 2562ก กลาง ท้องถิ่น ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562    20 ก.พ. 2562การถ่ายทอดสด เรื่อง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2561 19 ก.พ. 2562โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา สมัคร 25 ก.พ. - 5 มี.ค.2562 19 ก.พ. 2562โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6 ขึ้นไป สมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 19 ก.พ. 2562ชงแก้ระเบียบ ศธ.เรื่องหักหนี้ ให้ครูมีเงินเหลือพอใช้ไม่น้อยกว่า 30% 19 ก.พ. 2562ไม่ต้องผ่านภาค ก 43 อัตรา วุฒิม.3,ม.6,ปวช,ปวส.ทุกสาขา กรมที่ดิน เปิดสอบพนักงานราชการ สมัครทาง Internet 19 ก.พ. 2562ข้าราชการครูท่านใดได้รับผลกระทบจากการเกณฑ์การย้าย จาก 2 เป็น 4 ปี (ครูผู้ช่วย 2+ครู 2 ปี) บ้างคะ ?

การประเมินผลโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนร

usericon

การประเมินผลโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนร
การประเมินโครงการ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน ในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย5) การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 48 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 113 คน ผู้ปกครองนักเรียน 113 คน และกรรมการสถานศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 291 คน เครื่องมีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับสังคมศาสตร์
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ด้านบริบท การประเมินวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความเหมาะสมและความสอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความเป็นไปได้ใน การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านปัจจัย การประเมินเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินงานโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความพร้อมความเพียงพอในด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการและกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการจัดการ
บุคลากร การวางแผน การจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ด้านผลผลิตการประเมินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลการดำเนินงานตามโครงการ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการและความพร้อมของสถานที่บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเข้าสู่อาเซียน การให้บริการแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลความพึงพอใจในเรื่องบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
suppaphon 24 ก.พ. 2558 เวลา 09:44 น. 0 246
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^