รายงานการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ กร
LASTEST NEWS

17 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.ถกวางแผนสอบครูภาค ก 17 ส.ค. 2561กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 24ส.ค.-13ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา สมัคร 27 ส.ค. - 7ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561มาแล้ว! เงินตกเบิกวิทยฐานะครู ประจำปีพ.ศ.2561 17 ส.ค. 2561เดินหน้าแก้ปัญหางานธุรการครบวงจร 17 ส.ค. 2561ไม่เว้นคนท้อง!สอบบรรจุ"ครู"ต้องสวม"เสื้อยืดสีขาว"เท่านั้น 17 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด โครงการผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (แจ้งครู ICT เข้าทำแบบทดสอบ) 16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม

รายงานการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ กร

usericon

รายงานการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ 			กร
ชื่อเรื่อง            รายงานการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
            กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านเสวยซุง    
ผู้รายงาน        นางละเอียด มากล้น
ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ปีการศึกษา        2556

บทคัดย่อ

รายงานการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็น ทักษะการสื่อความหมาย ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็น และทักษะการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 16 มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเสวยซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 48 แผน
2) แบบประเมินพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล1) หาค่าสถิติพื้นฐานของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการใช้นวัตกรรมที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2) เปรียบเทียบพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ระหว่างการใช้นวัตกรรมได้รับการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

สรุปผล
ผลการจัดประสบการณ์โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพโดยสรุปจากผลการประเมินที่มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ มีความก้าวหน้าด้านทักษะกระบวนการการสังเกต คิดเป็นร้อยละ 32.20 ทักษะ การจำแนก คิดเป็นร้อยละ 36.67 ทักษะการวัด (การคาดคะเน) คิดเป็นร้อยละ 35.57 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (ทดลอง) คิดเป็นร้อยละ 37.77 และทักษะการสื่อความหมายจากข้อมูล (การสื่อสาร) คิดเป็นร้อยละ 36.67 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแผนการจัดประสบการณ์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอระหว่างการใช้นวัตกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- 16
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านทักษะการสังเกตของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเสวยซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- 16 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 16 มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) = 17.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 และในสัปดาห์สุดท้ายมีค่าเฉลี่ย ( ) = 27.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการสังเกตหลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างและสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยด้านทักษะการจำแนกประเภทของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเสวยซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-16 โดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 16 มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) = 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 และในสัปดาห์สุดท้ายมีค่าเฉลี่ย ( ) = 28.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 36.67 โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการจำแนกประเภทหลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างและสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านทักษะการวัด (การคาดคะเน) ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเสวยซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-16 โดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 16 มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) = 17.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.00 และในสัปดาห์สุดท้าย มีค่าเฉลี่ย ( ) = 27.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 35.57 โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวัด(การคาดคะเน) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างและสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (ทดลอง) ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเสวยซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-16 โดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 16 มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) = 16.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.15 และในสัปดาห์สุดท้ายมีค่าเฉลี่ย ( ) = 28.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.00 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 38.77 โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (ทดลอง) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างและสูงขึ้น อย่างสม่ำเสมอ
5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านทักษะการสื่อความหมายจากข้อมูล (การสื่อสาร) ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเสวยซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-16 โดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 16 มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) = 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 และในสัปดาห์สุดท้ายมีค่าเฉลี่ย ( ) = 28.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 36.67 โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อความหมายจากข้อมูล (การสื่อสาร) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างและสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

kruaem 27 ม.ค. 2558 เวลา 20:39 น. 0 310
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^