LASTEST NEWS

23 พ.ค. 2561สพฐ.ปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย-ผอ.โรงเรียนกว่า 2 หมื่นอัตรา 23 พ.ค. 2561โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 21-29 พฤษภาคม 2561 23 พ.ค. 2561สุดยอดครูอัตราจ้าง จบป.โท รับเงินเดือนเริ่มต้น 2,500บาท แถมเจียดเงินซื้อข้าว-ขนมให้นักเรียน 23 พ.ค. 2561กอปศ. แฉโรงเรียนกรองเด็กพิการแย่ ผลัก ‘นักเรียนอ่านไม่ออก’ เป็น ‘เด็กแอลดี’ 23 พ.ค. 2561สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ 3 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน6,000.-บาท 22 พ.ค. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรกฎาคมนี้ 22 พ.ค. 2561สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ‘ครู- บิ๊กสถานศึกษา’ กว่า 2 หมื่นอัตรา 22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านบวกเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.2561 22 พ.ค. 2561มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม Nature of Scienceฯ

usericon


บทคัดย่อ
ชื่อผลงาน :     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา :    นางสุทิศษา ศิริดิษฐกุล
ปีที่ศึกษา :    2559
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการศึกษา พบว่า
    1. การหาประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกเล่ม โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 82.78 / 84.78 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.68 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 คิดเป็นร้อยละ 58.93 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 26.36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.47 คิดเป็นร้อยละ 87.86 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.93 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7043 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.06 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม Nature of Science ในการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.56 , σ=0.54)

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^