LASTEST NEWS

17 ม.ค. 2562ไม่ต้องใช้วุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 17 ม.ค. 2562"หมอธี" ปลื้มผลงานศธ.ปราบโกงสำเร็จ  17 ม.ค. 2562สพม.12 รับสมัครพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 17 ม.ค. 2562เช็ค 44 หลักสูตรพัฒนาครู ที่กคศ.รับรองฯ ที่นับชั่วโมงใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 17 ม.ค. 2562ทปอ.เสนอปลดล้อก GAT/PATสอบเวลาไหนก็ได้เหมือนสอบSATของสหรัฐฯ   17 ม.ค. 2562"กมว."เปิดช่อง"ครูช่าง"ที่ไม่มีตั๋วครูสามารถสอนนักเรียนอาชีวะได้ 16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย    นางเนาวรัตน์ วิชาหาร
ปีที่ศึกษา    2559


บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จาก 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t - test แบบ Dependent sample)

    ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.98/82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนเท่ากับ 32.83 และ 15.03 ตามลำดับ
    3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนเท่ากับ 33.37 และ 15.73 ตามลำดับ
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา อยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจน
Title    The Development of Science Learning Activity Packages Based     on Learning Cycle Model of inquiry Process to strengthen of
    Scientific Problem Solving Thinking Lesson 1 : My body in Science
    subjects ว22101 for Students in Mathayomsuksa 2.     
Researcher    Naowarut    Vichahan
Acedemic Year    2016

                        ABSTRACT

    The purposes of this research were to: 1) To develop science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen
of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2 with the efficiency criteria 80/80. 2) To compare Learning achievement before and after learning for students in Mathayomsuksa 2 by science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2. 3) To compare ability the scientific problem solving thinking before and after learning for students in Mathayomsuksa 2 by science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101. 4) To satisfaction students in Mathayomsuksa 2 on learning by science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101. Case study by students in Mathayomsuksa 2 Term 1 Year 2016 at Chiangpengwittaya School, Kudjab District Udon Thani from 1 classroom have 30 students by Cluster Random Sampling. The tools collects information such as : 1) Science learning activity packages based on learning learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2. 2) Learning of Science the Achievement tests lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2. 3) The tests of their ability of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2. 4) Questionnaire of Satisfaction of students towards learning by science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101. Data were analyzed by percentage average standard deviation and t-test (Dependent sample type).

    The results of the study were as follows:

    1) Science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2 have efficiently (E1/E2) 84.98/82.08 which was higher than a criteria 80/80.
    2) Learning achievement for students in Mathayomsuksa 2 with science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101, mean score of after study was high more than before study. The statistical a significant level .01 by mean score of after study to 32.83 and mean score of before to 15.03.
    3) The ability to scientific problem solving thinking for students in Mathayomsuksa 2 learned by science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101, mean score of after study was high more than before study. The statistical a significant level .01 by mean score of after study to 33.37 and mean score of before to 15.73.
    4) Satisfaction of students in Mathayomsuksa 2 to learned by science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to
strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 at the high level because the students practice and learned the activity by themselves, used equipment of media that variety of activities for learning, that the equipment of media for learning made their understand easily and clear.


palmmufc 01 ก.พ. 2561 เวลา 10:45 น. 0 256
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^