LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (สมัคร2-8มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านดงจันทน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ระดับปฐมวัย (สมัคร26ก.พ.-2มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครครู 3 อัตรา (บัดนี้-31มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561​โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา (สมัคร22-28ก.พ.61) 22 ก.พ. 2561สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (สมัคร28ก.พ.-3มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร2-8มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561หมอธียันยังไม่เลิกเรียน8กลุ่มสาระ หลังว่อนโซเชียลไฟเขียวแล้ว/ย้ำแค่รับไว้พิจารณาต้องคิดผลได้ผลเสีย 21 ก.พ. 2561ด่วนเลย! ไม่เอาวุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดรับ 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.พ. 2561บอร์ดกก.อิสระฯสรุปตั้งหน่วยงานกลางปฏิรูปครู 21 ก.พ. 2561โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61)

(ฟรี)แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

usericon

(ฟรี)แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/430

1.ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2555
.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตอบ ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2. คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
ก. คกช.
ข. กมช.
ค. กกม.
ง. กกช.
ตอบ ข. กมช.

3. คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการด้านการมาตรฐานของประเทศ
ข.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองและผู้ประกอบกิจการ
ค.กำหนดเครื่องหมายมาตรฐานบังคับสำหรับผู้รับใบอนุญาตหรือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปสำหรับผู้รับใบรับรอง
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กมช. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กมช. มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
ตอบ ข. 3 ปี

6. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะด้านการมาตรฐาน
ก.ประกาศกำหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง
ข.ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการ หรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบ
ค.กำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน
ง.กำหนดนโยบายหรือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือให้มีการทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตอบ ง. กำหนดนโยบายหรือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือให้มีการทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7. คณะกรรมการเฉพาะด้านแต่ละคณะให้มีจำนวนเท่าใด
ก.ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน
ข.ไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 12 คน
ค.ไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 15 คน
ง.ไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 20 คน
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 15 คน

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ขอรับใบอนุญาต
ก.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
ง.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตอบ ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

9. ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่เดือน
ก. 6 เดือน
ข. 5 เดือน
ค. 4 เดือน
ง. 3 เดือน
ตอบ ก. 6 เดือน

10. ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้ากี่วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ก.ไม่น้อยกว่า 120 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 180 วัน
ตอบ ก. ไม่น้อยกว่า 120 วัน

11. ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อใด
ก.ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
ข.ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
ค.ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

12. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญให้ผู้รับใบอนุญาตขอรับใบแทนจากผู้อนุญาตภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือชำรุด
ก. 45 วัน
ข. 60 วัน
ค. 30 วัน
ง. 14 วัน
ตอบ ค. 30 วัน

13. ผู้รับใบอนุญาตซึ่งจะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 15 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ข. 60 วัน

14. ผู้รับใบอนุญาตเมื่อเลิกประกอบกิจการแล้วให้ส่งคืนใบอนุญาตภายในกี่วันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 15 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ก. 30 วัน

15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
ก.มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการ
ข.โฆษณาหรือกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองอันเป็นเท็จ
ค.โฆษณาหรือกล่าวอ้างว่าตนทำการตรวจสอบและรับรองในสาขาที่ได้รับใบอนุญาตเกินความจริง
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^