LASTEST NEWS

19 เม.ย. 2561กศน.เขตบางกอกน้อย รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 3 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา(สมัคร24-26เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา (สมัคร17-24เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560) 19 เม.ย. 2561คลอดแล้วปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 61 - รอแค่ ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ 19 เม.ย. 2561โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร19 - 26 เมษายน 2561) 19 เม.ย. 2561โรงเรียน สังกัดสพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 19 เม.ย. 2561โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครบรรณารักษ์ สมัครตั้งแต่บัดนี้-16พฤษภาคม 2561 19 เม.ย. 2561โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาแนะแนว สมัครบัดนี้-7พ.ค.61 19 เม.ย. 2561โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร24-30ม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 226 อัตรา (หลายจังหวัด) สนใจดูรายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 5) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม
2. ผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) จุดประกายความคิด 2) เสวนามวลมิตร 3) พิชิตหาคำตอบ 4) ชื่นชอบนำเสนอ 5) ช่วยเธอหาข้อสรุป 6) ประยุกต์นำไปใช้ และมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 87.17/ 88.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 คือด้านการพัฒนาทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาคุณธรรมและการนำเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ระดับมาก และนักเรียนพึงพอใจมากเป็นลำดับสุดท้ายคือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ระดับมาก
direkrit132 25 ม.ค. 2561 เวลา 18:44 น. 0 56
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^