LASTEST NEWS

20 ต.ค. 2561(( รวมลิงค์ )) เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 ทุกกศจ.ทั่วประเทศ  20 ต.ค. 2561คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร  20 ต.ค. 2561"ครู" 4 ปี หรือ 5 ปี ปลายทางต้องมีคุณภาพ 20 ต.ค. 2561สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดสอบธุรการโรงเรียน 60 อัตรา (สมัคร 22-26 ตุลาคม 2561) 20 ต.ค. 2561สุดยอด! กศจ.โคราช เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 318 อัตรา 20 ต.ค. 2561สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบธุรการโรงเรียน 98 อัตรา (สมัคร 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561) 19 ต.ค. 2561ซวดๆ แน๊! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่สอง 114 อัตรา (มีรายชื่อโรงเรียนนำ) 19 ต.ค. 2561รายชื่อโรงเรียนมาแล้ว! กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 116 อัตรา 19 ต.ค. 2561สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เปิดสอบธุรการโรงเรียน 72 อัตรา (สมัคร 19-25 ตุลาคม 2561) 19 ต.ค. 2561ครู รร.วัดชื่อดังเมืองคอนร้องสื่อ ถูกลอยแพ เลิกจ้างทั้งหมด

แจกแนวข้อสอบ กสท. ปริญาตรีสาขา สังคมศาสตร์ ตำแหน่งการตลาด

usericon

แจกแนวข้อสอบ กสท. ปริญาตรีสาขา สังคมศาสตร์ ตำแหน่งการตลาด

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/425

1.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการส่งเสริมการขาย(Sales Promotion)
ก. การส่งเสริมการขายที่มุ่งที่ผู้บริโภค
ข. การส่งเสริมการขายที่มุ่งที่ตัวผลิตภัณฑ์
ค. การส่งเสริมการขายที่มุ่งที่คนกลาง
ง. การส่งเสริมการขายมุ่งที่พนักงานขาย
ตอบ ข.

2.ข้อใดหมายถึงการพัฒนาองค์การถูกต้องที่สุด
ก. มีการไว้วางใจและช่วยเหลือเจือจุน มีความน่าเชือถือ ใว้ใจกันในองค์กร
ข. ต้องคำนึงถึงคุณค่า ต้นทุน และความพึงพอใจ ของสินค้า
ค. ทำกำไรให้องค์กรสูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.

3.ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLC) การส่งเสริมการขาย การโฆษณาการขายโดยบุคคลเหมาะสำหรับช่วงใดมากที่สุด
ก. ขั้นที่ 1 ขั้นแนะนำ
ข. ขั้นที่ 2 ขั้นเจริญเติบโต
ค. ขั้นที่ 3 ขั้นอิ่มตัว
ง. ขั้นที่ 4 ขั้นตกต่ำ

4.ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ตลาด (Market) หมายถึง สถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับเงิน
ข. ตลาดหมายถึง ความต้องการของตลาดโดยรวม ( Aggregate Demand) ที่มีต่อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง
ค. นักการตลาดจะเรียกผู้ขายว่าเป็นอุตสาหกรรม (Industry) เรียกผู้ซื้อว่าเป็นตลาด ( Market)
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค.

5.แผนกลยุทธการตลาดหมายถึงข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. การวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด
ข. คือการวางแผนระยะยาวขององค์กรบนรากฐานของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ค. คือการวางแผนระยะสั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.

6.การส่งเสริมการตลาด หมายถึงอะไร
ก. Sales Promotion
ข. ขยายการจำหน่ายสินค้า
ค. บรรจุภัณ์สวยงาม
ง. การตลาดที่เน้นมาตรฐานการผลิตสำหรับสินค้าให้ถึงผู้บริโภค
ตอบ ข้อ ก

7.การเจาะตลาด (Market Penetration) ของบริษัทหมายถึงข้อใด
ก. บริษัทพยายามกระตุ้นลูกค้าในปัจจุบัน
ข. บริษัทเพิ่มความพยายามแย่งลูกค้าจากคู่แข่งขัน
ค. บริษัทมีความพยายามหาลูกค้าใหม่ในตลาดปัจจุบัน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.

8.นักการตลาดต้องการวางแผนกลยุทธ์ด้านราคา (Price) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
ก. กำหนดราคาเพื่อให้มีกำไร
ข. กำหนดราคาเพื่อนำไปคำนวณส่วนลด
ค. เพื่อตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน
ง. เพื่อให้มีราคาสินค้าต่ำ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ตอบ ก.

9. การพัฒนาตลาด (Market Development)
ก. การขยายตลาดด้านภูมิศาสตร์
ข. การพยายามหาส่วนของตลาดผู้บริโภคใหม่
ค. การพยายามหาส่วนตลาดองค์การใหม่
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.

10.นักการตลาดจะต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
ก. เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ( Quality ) ดีที่สุด
ข. เพื่อให้มีรูปแบบ (Style) หลากหลาย
ค. เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ (Demand)
ง. เพื่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty)
ตอบ ค.

11.การใช้กลยุทธ์สินค้าราคาเจาะตลาด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิต?
ก. ช่วงแนะนำ
ข. ช่วงเจริญเติบโต
ค. ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่
ง. ช่วงถดถอย
ตอบ ก.

12.นักการตลาดต้องการวางแผนกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
ก. เพื่อหาทำเลที่ต้องเหมาะสมและต้นทุนต่ำ
ข. เพื่อที่ลูกค้าจะได้หาซื้อได้สะดวกรวดเร็วทันเวลาที่ต้องการ
ค. มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ มีสถานที่และภาพลักษณ์ทันสมัย
ง. มีคลังสิ้นค้าเพียงพอแก่ความต้องการในปริมาณสินค้า
ตอบ ก.

13.จากการศึกษาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (The Product life Cycle :PLC)ขั้นใดที่ทำกำไรให้กับองค์การมากที่สุด
ก. ขั้นที่ 1 ขั้นแนะนำ (Introduction)
ข. ขั้นที่ 2 ขั้นเจริญเติบโต (Growth)
ค. ขั้นที่ 3 ขั้นอิ่มตัว (Maturity)
ง. ขั้นที่ 4 ขั้นยอดขายลดลง (Decline)
ตอบ ค.

14.กลยุทธ์ในขั้นยอดขายลดลง (Decline Stage) ท่านคิดว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมที่สุด
ก. กลยุทธ์การตลาด แบบเดิมต่อไป
ข. กลยุทธ์มุ่งตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด
ค. กลยุทธ์ลดราคา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค.

15.สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของสินค้าสะดวกซื้อ
ก. สะดวกด้านเวลาในการซื้อ
ข. สะดวกด้านสถานที่
ค. สะดวกด้านการในงาน
ง. สะดวกในการใช้สินเชื่อ
ตอบ ง.
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^