LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2561บอร์ดกก.อิสระฯสรุปตั้งหน่วยงานกลางปฏิรูปครู 21 ก.พ. 2561โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561ด่วนที่สุด! ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง 21 ก.พ. 2561สพร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สมัคร20-26ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ(สมัคร19ก.พ.-2มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สอบบรรจุครู 2561 โดยไม่จบครู 20 ก.พ. 2561สอบบรรจุข้าราชการครูอย่างไรให้ได้ลำดับที่ 1 20 ก.พ. 2561เล็งผุดหน่วยงานกลางยกเครื่องปฏิรูปครูทั้งระบบ 20 ก.พ. 2561“หมอธี”สั่งสพฐ.สำรวจระเบียบที่จำเป็นต้องยกเลิก 20 ก.พ. 2561ข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วยปี'60 ล่าสุด ขึ้นบัญชี 29,242 คน เรียกบรรจุไปแล้ว 15,985 คน คงเหลือ 13,257 คน

ข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ

usericon

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/422

1.ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อใด วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติ
ก.ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ค.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
2.1 ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
– วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจ หรือ พนักงานสอบสวน ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้อำนาจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.วิ อาญา หรือ กม.อื่น
2.2 ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
– วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติ
2.3 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– เป็นระเบียบที่ ผบ.ตร. ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของ กม.อื่น

2.ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อใด วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจ หรือ พนักงานสอบสวน ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือ การ.ปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.วิ อาญา หรือ กม.อื่น
ก.ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ค.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.ถูกทั้ง ก และ ค
ตอบ ก. ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี (ดูคำอธิบายข้อ 1)

3.การสั่งการ กระทำได้กี่วิธี
ก.3 วิธี
ข.4 วิธี
ค. 2 วิธี
ง. วิธีเดียว
ตอบ ข. 4 วิธี
การสั่งการ กระทำได้ 4 วิธี ได้แก่
1 กระทำด้วย หนังสือ
2 กระทำด้วย วาจา
3 กระทำด้วย เครื่องมือสื่อสาร
4 กระทำด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.การสั่งการโดยปกติให้ทำโดยวิธีใด
ก.สั่งด้วยวาจา
ข.ใช้เครื่องมือสื่อสาร
ค. ทำเป็นหนังสือ
ง. ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอบ ค. ทำเป็นหนังสือ
– โดยปกติให้สั่งการด้วยหนังสือ แต่ในบางกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน จำเป็น อาจกระทำด้วยวาจา หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้มีหนังสือยืนยันตามไปโดยเร็วที่สุด เว้นแต่การสั่งการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้กระดาษชนิดใด
ก.กระดาษตราครุฑ
ข.กระดาษพิมพ์ลาย
ค. กระดาษบันทึกข้อความ
ง. กระดาษปอนด์ขาว
ตอบ ค. กระดาษบันทึกข้อความ
หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ (เท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงานที่ต้นได้ปฏิบัติมา บันทึกความเห็น บันทึกติดต่อ หรือบันทึกสั่งการ

6.แบบบันทึกข้อความขนาดใหญ่ มีขนาดเท่าใด
ก. A4
ข. A5
ค. F4
ง. A8
ตอบ ก. A4
แบบบันทึกข้อความ มี 2 ขนาด
– ขนาดใหญ่ ( A4 ) ใช้ในการบันทึกเสนอเรื่องที่มีข้อความยาว ซึ่งไม่สามารถบรรจุข้อความที่จะเสนอลงในบันทึกขนาดเล็กได้หมด
– ขนาดเล็ก ( A5 ) ใช้ในการบันทึกเสนอเรื่องที่มีข้อความสั้น

7.คำขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คำว่าอะไร
ก. เรียน
ข. กราบเรียน
ค. ด้วยความเคารพ
ง. ด้วยความนับถือ
ตอบ ก. เรียน
คำขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คำว่า “เรียน” ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา สั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องมีคำว่า เรียน
– ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือตำแหน่ง
– หรือยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ของผู้ใต้บังคับบัญชา

8.ในบันทึกข้อความจะต้องระบุสิ่งใด
ก. ชื่อตัว สกุล
ข. ยศ
ค. ตำแหน่ง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงความเห็นของเจ้าหน้าที่
ก.ให้ใช้บันทึกฉบับเดียว
ข.ข้อความสั้นให้เขียน ข้อความยาวให้พิมพ์
ค.หากมีข้อความมากกว่า 1 หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การลงความเห็นของเจ้าหน้าที่ ตามปกติให้ใช้บันทึกฉบับเดียว ข้อความสั้นให้เขียน ข้อความยาวให้พิมพ์ และหากมีข้อความมากกว่า 1 หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก

10.ใครมีหน้าที่ออกเลขที่หนังสือส่ง
ก. ตร.
ข. ผบ.ตร.
ค. จตช.
ง. สลก.ตร.
ตอบ ง. สลก.ตร.
เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดนำเรื่องหรือบันทึกเสนอ ตร. เมื่อ ผบ.ตร. จตช. รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ได้ลงชื่อสั่งการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นนำเรื่องไปให้ สลก.ตร.ออกเลขที่หนังสือส่งและลงทะเบียนคุมไว้ แล้วรับเรื่องคืนเพื่อดำเนินการต่อไป

11.การสั่งการของ ผบ.ตร.ที่สั่งการในบันทึกถ้าเป็นการสั่งการที่ต้องถือเป็นระเบียบถาวร หรือจะต้องมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติในเรื่องใด เจ้าหน้าที่ของเรื่องนั้นจะต้องส่งสำเนาบันทึกสั่งการจำนวนกี่ชุด ไปยัง กม.
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด
ตอบ ค. 3 ชุด
การสั่งการของ ผบ.ตร.ที่สั่งการในบันทึกหรือในเรื่องดังกล่าว ตาม 5.1 ถ้าเป็นการสั่งการที่ต้องถือเป็นระเบียบถาวร หรือจะต้องมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติในเรื่องใด ให้เจ้าหน้าที่ของเรื่องนั้นส่งสำเนาบันทึกสั่งการ จำนวน 3 ชุด ไปยัง กม. เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

12.การออกเลขที่การสั่งการ ในใบบันทึกจะต้องระบุสิ่งใด
ก. เรื่อง
ข. หน่วยงาน
ค. วัน เดือน ปี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^