LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน

usericon

รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”
ผู้รายงาน นายบุญทิศ อุ้มบุญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

ปีที่รายงาน 2556

บทคัดย่อ

     รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) การประเมินบริบท หรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ (2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการ (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 269 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ปีการศึกษา 2556 ได้จากการสุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง(Purposive Sample) ประชากรทั้งหมด 747 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้เป็นแบบสังเกต (Observation) และแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ผลการประเมินโครงการสรุปว่า การประเมินตัดสินคุณค่าของโครงการจากการสังเกต และวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติการ และรายการประเมินทั้งหมด พบว่า ด้านบริบทโครงการเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้ ด้านปัจจัยมีความพอเพียง ด้านกระบวนการใช้ทรัพยากรและมีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน ด้านผลผลิตของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” มีประสิทธิผล มีคุณค่าด้านความเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไปได้ การประเมินโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ผลโดยรวมของโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
     ผลที่ได้จากการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และการพัฒนาหรือ การปรับปรุงโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่แต่ละคนนับถือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นอกจากนี้การประเมินโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในครั้งนี้ สามารถเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินโครงการนี้ในโอกาสต่อไป
Samruang2532 06 ม.ค. 2558 เวลา 20:27 น. 0 434
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^