LASTEST NEWS

12 ธ.ค. 2561ใครจบนาฎศิลป์ ขอด่วนเลยค่ะ โรงเรียนกอบวิทยา รับสมัครครูผู้สอน มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ 11 ธ.ค. 2561มสด.มั่นใจทีแคสรอบ3 รับหลักสูตรครู4ปี 11 ธ.ค. 2561โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้-23ธ.ค.2561 11 ธ.ค. 2561"หมอธี" ชงยุติบอร์ดคปภ.หวั่นใช้อำนาจเกิน 11 ธ.ค. 2561กอปศ.ชำแหละปัญหาจากโครงสร้างศธ. 11 ธ.ค. 2561โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ สมัคร 11-18 ธ.ค.2561 11 ธ.ค. 2561จี้"สพฐ."ยกเลิก"ใส่คิวอาร์โค้ด"ตำราเรียน 11 ธ.ค. 2561ยอมถอย !!!พ.ร.บ.ปฐมวัย ไม่บังคับห้ามเด็กสอบเข้าป.1 11 ธ.ค. 2561รอครม.ไฟเขียวร่าง "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" มาตรฐานกลางประเทศ 11 ธ.ค. 2561จ่อตั้งกรรมการทบทวนจรรยาบรรณครู กำหนดชัดพฤติกรรมที่ควรทำ-ไม่ควรทำ

ข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

usericon

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/419

1.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีผลบังคับใช้กี่วัน นับแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ก.60 วัน
ข.30 วัน
ค. 90 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ก. 60 วัน

2.“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า
ก.ดุลยภาพของธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ข.ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช เท่านั้น
ค.ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ง.สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ตอบ ค. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

3.ข้อใดไม่ใช่“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”
ก.นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
ข.ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
ค.ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง.นายอำเภอ สำหรับในเขตอำเภอ
ตอบ ง. นายอำเภอ สำหรับในเขตอำเภอ

4.ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วดำเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้ผู้ใดมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้
ก.คณะรัฐมนตรี
ข.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ค.รัฐมนตรี
ง.นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตอบ ค. รัฐมนตรี

5.ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง.นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ ง. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.กองทุน หมายถึง
ก.กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข.กองทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ค.กองทุนสิ่งแวดล้อม
ง.กองทุนบำบัดน้ำเสีย
ตอบ ค. กองทุนสิ่งแวดล้อม

7.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม”
ก.วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
ข.กำกับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
ค.กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ง.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอ
ตอบ ก. วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน

8.ผู้ใดมีหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ก.นายอำเภอ
ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. รัฐมนตรี
ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

9.การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของพื้นที่นั้นหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ใดเป็นผู้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ก.นายอำเภอ
ข.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

10.ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ก.นายอานันท์ ปันยารชุน
ข.พลเอก สุจินดา คราประยูร
ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ง. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ตอบ ก. นายอานันท์ ปันยารชุน ( นายกรัฐมนตรี )

11.ระดับเสียงของรถยนต์ที่ใช้ในทางขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณจะต้องไม่เกินเท่าใด
ก.75 เดซิเบล
ข.85 เดซิเบล
ค.80 เดซิเบล
ง.70 เดซิเบล
ตอบ ข. 85 เดซิเบล เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะห่างจากรถยนต์ 7.5 เมตร

12.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน มีจำนวนห้องนอนเท่าใด
ก.ตั้งแต่500 ห้องนอนขึ้นไป
ข.ตั้งแต่400 ห้องนอนขึ้นไป
ค.ตั้งแต่ 300 ห้องนอนขึ้นไป
ง.ตั้งแต่ 200 ห้องนอนขึ้นไป
ตอบ ก. ตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป

13.ค่ามาตรฐานของค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกินเท่าใด
ก.ไม่เกิน110 เดซิเบลเอ
ข.ไม่เกิน115 เดซิเบลเอ
ค.ไม่เกิน 120 เดซิเบลเอ
ง.ไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ
ตอบ ข. ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

14.ข้อใดไม่เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ก. ภูเก็ต
ข. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค. กรุงเทพมหานคร
ง. สมุทรปราการ
ตอบ ค. กรุงเทพมหานคร

* จังหวัดภูเก็ต // หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา // หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ //จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม // สมุทรปราการเ//อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหินกับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ //ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี // ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ

15.โรงแรมประเภท ก. ที่มีห้องพักตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป น้ำเสียจะต้องมีค่าด่างไม่เกินเท่าใด
ก. 10
ข. 15
ค. 20
ง. 25
ตอบ ค. 20
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^