รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
LASTEST NEWS

17 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.ถกวางแผนสอบครูภาค ก 17 ส.ค. 2561กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 24ส.ค.-13ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา สมัคร 27 ส.ค. - 7ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561มาแล้ว! เงินตกเบิกวิทยฐานะครู ประจำปีพ.ศ.2561 17 ส.ค. 2561เดินหน้าแก้ปัญหางานธุรการครบวงจร 17 ส.ค. 2561ไม่เว้นคนท้อง!สอบบรรจุ"ครู"ต้องสวม"เสื้อยืดสีขาว"เท่านั้น 17 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด โครงการผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (แจ้งครู ICT เข้าทำแบบทดสอบ) 16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

usericon

หัวข้อวิจัย    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาขาวิจัย    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รายงาน    นางวิษา มณฑา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้าง และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนเรียน และหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3.) เพื่อศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด หลังจากผู้เรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3.) แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด 4.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 5.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก-ง่ายระหว่าง 0.24 – 0.92 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.21 – 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ E1/E2 : ไม่ต่ำกว่า 80/80 วิเคราะห์ความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิดและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน จากการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test for Dependent Samples ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน
ผลการวิจัยพบว่า 1.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 : 82.19 / 80.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.) ความสามารถในการสรุปบทเรียน ด้วยแผนผังความคิด หลังจากผู้เรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาทั้งภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก 4.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาทั้งภาพรวมและเป็นรายด้าน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ มาก
vizaaa2002 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:08 น. 0 1,329
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^