LASTEST NEWS

22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน6,000.-บาท 22 พ.ค. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรกฎาคมนี้ 22 พ.ค. 2561สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ‘ครู- บิ๊กสถานศึกษา’ กว่า 2 หมื่นอัตรา 22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านบวกเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.2561 22 พ.ค. 2561มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 21 พ.ค. 2561สาขา-อัตราบรรจุครูคืนถิ่นรอบ2 21 พ.ค. 2561เช็ค 66 จังหวัด และ สศศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 เอกขาดแคลนและมีความจำเป็น 21 พ.ค. 2561แปะลิงค์รอ !!! ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 2/2560 - วันนี้(21พ.ค.2561) 21 พ.ค. 2561ประกาศแล้ว!! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 2/2560 เช็ครายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก, ข. ที่นี่ 21 พ.ค. 2561​ด่วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

usericon

หัวข้อวิจัย    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาขาวิจัย    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รายงาน    นางวิษา มณฑา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้าง และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนเรียน และหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3.) เพื่อศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด หลังจากผู้เรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3.) แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด 4.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 5.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก-ง่ายระหว่าง 0.24 – 0.92 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.21 – 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ E1/E2 : ไม่ต่ำกว่า 80/80 วิเคราะห์ความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิดและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน จากการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test for Dependent Samples ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน
ผลการวิจัยพบว่า 1.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 : 82.19 / 80.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.) ความสามารถในการสรุปบทเรียน ด้วยแผนผังความคิด หลังจากผู้เรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาทั้งภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก 4.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาทั้งภาพรวมและเป็นรายด้าน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ มาก
vizaaa2002 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:08 น. 0 1,287
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^