LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564ลาออกจากครูผู้ช่วยหลังจากบรรจุได้ 4 เดือน 26 ม.ค. 2564กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 155 อัตรา - รายงานตัว 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้ ศอ.บต. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา สมัคร 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน

usericon

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
ชื่อผลงาน    รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
โดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2556
ผู้รายงาน    นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ
ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2556

บทสรุป
    รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น
1) คุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 2) พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 3) คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรครู จำนวน 17 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 125 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 125 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามสภาพจริง เครื่องมือทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .918-.985 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1.    ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อม ก่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ
ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความ
เหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าก่อนดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ =4.16 σ = 0.73) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่าทุกประเด็นตัวชี้วัดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการ สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของ นักเรียน ครู
และผู้ปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดที่ประเมินพบว่าทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.    ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น
4.1สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ด้านผลผลิต
เกี่ยวกับคุณภาพการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
     4.3 ผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.79 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
เมื่อพิจารณารายการตัวบ่งชี้ พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยร้อยละระหว่าง 99.15-100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นกัน
4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านวังลำ ปีการศึกษา 2556 โดยทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด
ที่ประเมินพบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.    ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.    ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.    ควรประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น
4.    ควรมีสร้างเครือข่ายในความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
ข้อเสนอแนะในการประเมิน/การวิจัยครั้งต่อไป
1.    ควรศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่มีผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียน
2.    ควรศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายที่จะช่วยในการเสริมร้างพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียน
3.    ควรมีการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ
ต่างๆทุกโครงการของโรงเรียน
waraporn 19 ธ.ค. 2557 เวลา 09:39 น. 0 534
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^