LASTEST NEWS

17 ม.ค. 2562ไม่ต้องใช้วุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 17 ม.ค. 2562"หมอธี" ปลื้มผลงานศธ.ปราบโกงสำเร็จ  17 ม.ค. 2562สพม.12 รับสมัครพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 17 ม.ค. 2562เช็ค 44 หลักสูตรพัฒนาครู ที่กคศ.รับรองฯ ที่นับชั่วโมงใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 17 ม.ค. 2562ทปอ.เสนอปลดล้อก GAT/PATสอบเวลาไหนก็ได้เหมือนสอบSATของสหรัฐฯ   17 ม.ค. 2562"กมว."เปิดช่อง"ครูช่าง"ที่ไม่มีตั๋วครูสามารถสอนนักเรียนอาชีวะได้ 16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7

usericon

ชื่อผู้รายงาน    :    นายสมชาย ตนใจ
ปีที่ศึกษา    :    2559

บทคัดย่อ

    การศึกษาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ
7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนได้จัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุดกิจกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 – 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 85.13, 84.91, 84.56, 84.82 และ 85.10 ตามลำดับ ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียนจากชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 – 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.10, 83.80, 83.30, 83.10 และ 83.60 ตามลำดับ และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 – 5 (E1/E2) เท่ากับ 85.13/84.10, 84.91/83.80, 84.56/83.30,84.82/83.10 และ 85.10/83.60 ตามลำดับ โดยประสิทธิภาพรวมทั้งหมดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 84.90/83.58 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 และ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่า 33.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.98 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้คือไม่น้อยกว่า 32 คะแนน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยที่รายการที่ 10 นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมทำให้กระตือรือร้นอยากเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
krumathkwc 03 ม.ค. 2561 เวลา 09:27 น. 0 201
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^