LASTEST NEWS

20 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที 19 ก.ค. 2561คลังจี้ออมสินไล่บี้ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61 19 ก.ค. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน 19 ก.ค. 2561ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 21 อัตรา สมัคร31ก.ค.-22ส.ค.61 19 ก.ค. 2561ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา'ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ 19 ก.ค. 2561ตัวอย่างการเขียนใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกขาดแคลน)

ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(The Project Approach )

usericon

หัวข้อการศึกษา ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(The Project Approach ) โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา     นางกัลยาณี ภักดีกลาง
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา     2560

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลัง การทดลองกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิงอายุ 4 ปีจำนวน 23 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 7 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเพื่อดำเนินการทดลอง โดยจัดให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) 5 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach ) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) แบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 0.845 การศึกษาครั้งนี้ ใช้แผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดลองโดยอาศัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนการทดลองในช่วงการทดลอง และหลังการทดลองซึ่งประยุกต์มาจากการดำเนินการวิจัยแบบ One Group Time - Series กับแบบ One Group Pretest - Posttest design เข้าด้วยกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach)โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดย / มีค่าเท่ากับ 83.13/82.90
    2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.94 คะแนน เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะการสังเกต ทักษะ
การจำแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมายข้อมูล อยู่ในระดับดีมากทุกทักษะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.30, 8.19 และ 8.44 ตามลำดับ
    3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายทักษะพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมายข้อมูล สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
taitos1949 02 ม.ค. 2561 เวลา 09:21 น. 0 228
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^