LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชุมพร ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชัยนาท ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.จันทบุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
     โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา         นางสาวสุชาดา อินมี
ปีการศึกษา     2559

บทคัดย่อ

    การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังคงประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ นักเรียนขาดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ทำให้นักเรียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะครูขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่ดีและใช้วิธีสอนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอน
อ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผล
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนหลังเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดธงชัยธรรมจักร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคิรีขันธ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 เล่ม ใช้เวลา 18 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 4.77 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 4.96 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.82 มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.26 – 0.86 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ 4) แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.54 ถึง 0.83 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย
t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75 / 81.31
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0. 6215 แสดงว่า นักเรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 62.15
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.86
โดยสรุป การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้


coralline13 25 ธ.ค. 2560 เวลา 01:05 น. 0 178
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^