LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (สมัคร2-8มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านดงจันทน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ระดับปฐมวัย (สมัคร26ก.พ.-2มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครครู 3 อัตรา (บัดนี้-31มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561​โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา (สมัคร22-28ก.พ.61) 22 ก.พ. 2561สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (สมัคร28ก.พ.-3มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร2-8มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561หมอธียันยังไม่เลิกเรียน8กลุ่มสาระ หลังว่อนโซเชียลไฟเขียวแล้ว/ย้ำแค่รับไว้พิจารณาต้องคิดผลได้ผลเสีย 21 ก.พ. 2561ด่วนเลย! ไม่เอาวุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดรับ 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.พ. 2561บอร์ดกก.อิสระฯสรุปตั้งหน่วยงานกลางปฏิรูปครู 21 ก.พ. 2561โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61)

รายงานการศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล

usericon

บทคัดย่อ
รายงานการศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
นางจักร์กรี จันทร์ศรี
ปี 2558
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยการจัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย จำนวน 12 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน คือ การจำแนก การรู้ค่าจำนวน การเปรียบเทียบและการนับ และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 40 ข้อ ซึ่งใช้วัดความรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านละ 10 ข้อ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ การสอบถามจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่เน้นความตรงเชิงเนื้อหา สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าสถิติทดสอบที (t-test)
    ผลการศึกษาพบว่า
        1) คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
82.99 / 83.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
         2) ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7596 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมีความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่พัฒนาขึ้นร้อยละ 75.96
        3) ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นรายด้านพบว่า ทักษะการจำแนก ทักษะการรู้ค่าจำนวน ทักษะเปรียบเทียบและทักษะการนับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^