LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2561เช็ครายชื่อ 25 กศจ.ที่ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 แล้ว 22 ต.ค. 2561(( รวมลิงค์ )) เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 ทุกกศจ.ทั่วประเทศ  22 ต.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.ขอชัดเจนผลิตครูคืนถิ่นปี62 22 ต.ค. 2561กศจ.แม่ฮ่องสอน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา 22 ต.ค. 2561โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 23-29 ตุลาคม 2561 22 ต.ค. 2561สพฐ.ลดยุ่งยากสอนผ่านดาวเทียม 22 ต.ค. 2561กลับเปิดหลักสูตรครู 4ปีเหมือนเดิม 22 ต.ค. 2561ชี้ถึงเวลายกเครื่องหลักสูตรผลิตครู 22 ต.ค. 2561กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 5 อัตรา (สมัครบัดนี้-26ต.ค.61) 22 ต.ค. 2561สพป.สิงห์บุรี เปิดสอบธุรการโรงเรียน 48 อัตรา (สมัคร 22-28 ตุลาคม 2561)

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน
         สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา        นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
สถาบัน        โรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นจำนวน 29 คน ทำการเรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ และการใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 18 คาบ ทำการฝึกและทดสอบแล้วบันทึกในรูปของคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะแต่ละรายการ วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย ความสามารถการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน ทั้ง 10 แบบทดสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (Average T score) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส (พลศึกษา เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

    ผลการวิจัยพบว่า
        1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสและแบบสังเกตทักษะเทเบิลเทนนิสแต่ละรายการ ดังนี้ แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเดาะลูกหน้ามือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.28 ± 1.03 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเดาะลูกหลังมือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.97 ± 1.0 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเดาะลูกหนามือสลับหลังมือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.59 ± 0.82 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการการตีลูกหนามือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.17 ± 1.04 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการตีลูกหลังมือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.48 ± 0.95 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเสิรฟลูกหนามือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.76 ± 1.06 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการเสิรฟลูกหลังมือ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.53 ± 1.17 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการตีโตกับผนังโต๊ะ คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.90 ± 1.01 แบบทดสอบทักษะรายการแสดงทักษะการตีโตคู่บนโต๊ะเทเบิลเทนนิส คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.71 ± 0.63 แบบสังเกตทักษะการเลนเกมแขงขันประเภทเดี่ยวอยางงาย คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.12 ± 0.76
        2. นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วย ชุดฝึกกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน และผ่านการทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิส มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายบุคคล 85.50 ± 5.11
        3. การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (Average T score) มีค่าความต่างของคะแนนทีเฉลี่ย 19.18 คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 47.48
        5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส
(พลศึกษา เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียน 129 คน มีค่าเฉลี่ย 43.67 และ ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักเรียน 102 คน มีค่าที่เฉลี่ย 58.02 คะแนนทีเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 32.89
korrawichsci 08 ธ.ค. 2560 เวลา 15:31 น. 0 179
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^