LASTEST NEWS

17 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 16 ก.ค. 2561กศน.ปัตตานี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัคร23-31 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561ถก แก้กฎหมาย ก.ค.ศ.โละงานบริหารบุคคลให้ต้นสังกัด 16 ก.ค. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 19 อัตรา วุฒิม.3, ปวช.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา, ป.ตรี, ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ 23-31ก.ค.61 15 ก.ค. 2561องค์กรผู้บริหารมัธยม หนุนยกเลิก ‘สอบ’ผอ.ร.ร. ใช้ ‘คัดเลือก’แทน 15 ก.ค. 2561กรมจเรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 15 ก.ค. 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 73 อัตรา 15 ก.ค. 2561แก้เกณฑ์เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา 15 ก.ค. 2561สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครสอบธุรการโรงเรียน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท 14 ก.ค. 2561สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD

ผู้วิจัย    นายสินสมุทร นามมุงคุณ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ทำการวิจัย        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 88 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน โดยได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 40ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD จำนวน 18 แผนการเรียนรู้ รวม 18 ชั่วโมง ผลของการหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า 85.16/86.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมของ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
latchayasomo 30 พ.ย. 2560 เวลา 21:37 น. 0 146
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^