LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 15-21 ม.ค.2562 18 ม.ค. 2562รับข้าราชการยังดีอยู่มั้ยในปัจจุบันเห็นมีแต่คนอยากรับข้าราชการ 17 ม.ค. 2562ไม่ต้องใช้วุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 17 ม.ค. 2562"หมอธี" ปลื้มผลงานศธ.ปราบโกงสำเร็จ  17 ม.ค. 2562สพม.12 รับสมัครพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 17 ม.ค. 2562เช็ค 44 หลักสูตรพัฒนาครู ที่กคศ.รับรองฯ ที่นับชั่วโมงใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 17 ม.ค. 2562ทปอ.เสนอปลดล้อก GAT/PATสอบเวลาไหนก็ได้เหมือนสอบSATของสหรัฐฯ   17 ม.ค. 2562"กมว."เปิดช่อง"ครูช่าง"ที่ไม่มีตั๋วครูสามารถสอนนักเรียนอาชีวะได้ 16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศ

usericon

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
        ปีการศึกษา 2560
ผู้ศึกษา    สุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

บทคัดย่อ

     การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ปีการศึกษา 2560 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้
    1.     เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)
    2.    เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)
    3.     เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation)
        3.1 เกี่ยวกับการดำเนินงาน
        3.2 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู
    4.     เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)
        4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
        4.2 ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้สร้างแบบประเมิน จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้
    ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน จำนวน 13 ข้อ ใช้สำหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอน
    ฉบับที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ใช้สอบถามครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ตอนๆ ละ 13 ข้อ คือ
    ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์
ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” จำนวน 13 ข้อ
    ตอนที่ 2 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ จำนวน13 ข้อ
    ตอนที่ 4 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมฐานคุณธรรม จำนวน 13 ข้อ
    ตอนที่ 5 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมค่ายคุณธรรม จำนวน 13 ข้อ
    ฉบับที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามโครงการกับ ความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) ใช้สอบถามครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มี 5 ตอนๆ ละ 10 ข้อ คือ
    ตอนที่ 1 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ
    ตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ
    ตอนที่ 3 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ
    ตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมฐานคุณธรรม (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ
    ตอนที่ 5 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู ใช้สอบถามนักเรียน มี 5 ตอนๆ ละ 12 ข้อ คือ
    ตอนที่ 1 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ
    ตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ
    ตอนที่ 3 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ
    ตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมฐานคุณธรรม(การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ
    ตอนที่ 5 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ
ฉบับที่ 5 แบบประเมินผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตากรุณา ใช้สอบถามครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มี 11 ตอนๆ ละ
9 ข้อ คือ
    ตอนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
    ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
    ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมี
เหตุผลของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
    ตอนที่ 4 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ
กตัญญูกตเวทีของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 5 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมี
วินัยของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 6 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ
เสียสละของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 7 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ
สามัคคีของนักเรียน
ตอนที่ 8 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
ประหยัดของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 9 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านการ
พึ่งตนเองของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 10 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
ขยันหมั่นเพียรของนักเรียน จำนวน 7 ข้อ
ตอนที่ 11 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
เมตตาของนักเรียน จำนวน 8 ข้อ
ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 ข้อ
โดยแบบสอบถามทุกฉบับมีลักษณะเป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )
    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ปีการศึกษา 2560 ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ จำนวน 5 คน ครูผู้สอนจำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 271 คน และนักเรียนชั้น ม. 1 – ม.6 จำนวน 271 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำผลของการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    ผลการประเมินโครงการ
    1. บริบทของโครงการ (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นโยบายของโรงเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก μ = 4.43
    2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของโครงการในกิจกรรม 5 กิจกรรม การวางแผนงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน จากการประเมินพบว่า กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.67 กิจกรรมฐานคุณธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.53 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ มาก μ = 4.42 กิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ อยู่ในระดับ มาก μ = 4.39 กิจกรรมค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับ มาก μ = 4.37 สรุปทั้ง 5 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.48
     3. ประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) พบว่า
     3.1) กิจกรรมฐานคุณธรรม (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มากที่สุด
μ = 4.72 กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.65 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.47 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.41 กิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.37 สรุปทั้ง 5 กิจกรรม (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.52
     3.2) กิจกรรมฐานคุณธรรม (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.67กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.53 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.43 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.41 กิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.17 สรุปทั้ง 5 กิจกรรม (การจัดกิจกรรมของครู) มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.44
    สรุปประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) ทั้งด้านกระบวนการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.52 และ การจัดกิจกรรมของครู มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.44 เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.48
    4. ผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบว่า
     4.1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความมีวินัย อยู่ในระดับ มากที่สุด
μ = 4.67 ความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.61 ความรับผิดชอบอยู่ในระดับ มากที่สุด
μ = 4.54 ความมีเหตุผล อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.51 ความเสียสละ อยู่ในระดับ มาก
μ = 4.49 ความสามัคคี อยู่ในระดับ มาก μ = 4.48 ความกตัญญูกตเวที อยู่ในระดับ มาก
μ = 4.46 ความประหยัด อยู่ในระดับ มาก μ = 4.44 การพึ่งตนเอง อยู่ในระดับ มาก μ = 4.43 ความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับ มาก μ = 4.39 และความเมตตาอยู่ในระดับ มาก μ = 4.37 พบว่าทุกรายการมีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.49
     4.2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับโครงการจากความพึงพอใจมากไปหาน้อยจะเรียงกิจกรรมได้ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.67 กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.64 กิจกรรมฐานคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับมาก μ = 4.45 และกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ อยู่ในระดับมาก μ = 4.23 และเฉลี่ยรวมทุกกิจกรรมแล้วความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการทั้ง 5 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.51
    สรุปผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ทั้งด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตาอยู่ในระดับมาก μ = 4.49 และความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.51 โดยรวมแล้ว มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.50
    สรุป การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องกับโครงการอยู่ในระดับมาก μ = 4.43 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) มีความเหมาะสม เพียงพอของโครงการ อยู่ในระดับมาก μ = 4.48 ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) ทั้งด้านกระบวนการดำเนินงาน และ การจัดกิจกรรมของครู มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.48 และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ทั้งด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยรวมแล้ว มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.50
    จากการสรุป พบว่า ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้ ด้านผลผลิตของโครงกรอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งหากต้องการให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้จัดทำเห็นสมควรเน้น ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
supap.noinoi 23 พ.ย. 2560 เวลา 14:04 น. 0 252
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^