LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2561ประกาศแล้ว!! ผลสอบ กพ 2561 ประกาศผลสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 26 ก.ย. 2561สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 26 ก.ย. 2561เช็คที่นี่!! ผลสอบ กพ 2561 ประกาศผลสอบ ภาค ก.พ. ประจำปี 2561 25 ก.ย. 2561กมว.ยึดรางวัลคุรุสภาครูผิดจรรยาบรรณ 25 ก.ย. 2561โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (สมัคร 26 ก.ย.-2ต.ค.61) 25 ก.ย. 2561วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัครบัดนี้-1ต.ค.61) 25 ก.ย. 2561สิ่งที่ครูอัตราจ้าง....ต้องเจอ 25 ก.ย. 2561การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ก.ย. 2561สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 25 ก.ย. 2561ทปอ.ชี้แจงระบบทีแคส 62 ให้ครูแนะแนวทั่วประเทศ

เผยแพร่การรายงานประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหว

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
    1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน เด็กจำนวน 10 คน
    2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 5 คน ผู้เรียนจำนวน 42 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 6 คน ผู้เรียน 52 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                    
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย                    
1.1    มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                    
1.2    มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย                    
1.3    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน                    
1.4    หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด                    
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ                    
2.1    ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง                    
2.2    มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก                    
2.3    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย                    
2.4    ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ                    
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม                    
3.1    มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์                    
3.2    มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน                    
3.3    เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้                    
3.4    ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ                    
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา                    
4.1    สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้                    
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
4.2    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้                    
4.3    มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย                    
4.4    มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    
4.5    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                    
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                    
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                    
5.1    ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์                    
5.2    ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล                    
5.3    ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก                    
5.4    ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก                    
5.5    ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง                    
5.6    ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์                    
5.7    ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                    
5.8    ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง                    
5.9    ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย                    
5.10    ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก                    
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                    
6.1    ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
6.2    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย                    
6.3    ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                    
6.4    ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                    
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
6.5    ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ                    
6.6    ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา                    
6.7    เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย                    
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา                    
7.1    มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
7.2    มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
7.3    จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
7.4    สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น                    
7.5    จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน                    
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                    
8.1    กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา                    
8.2    จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
8.3    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ                    
8.4    ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
8.5    นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                    
8.6    จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน                    
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                    
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                    
9.1    เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา                    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
9.2    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง                    
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                    
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย                    
10.1    จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา                    
10.2    ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย                    
10.3    จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส *                    
10.4    ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย *                    
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                    
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น                    
11.1    จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
11.2    ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย                    
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา                    

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 90.37 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนรู้จักเก็บของใช้ของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อย แสดงความเคารพได้อย่างถูกต้อง กล้าแสดงออก รู้จักรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม สามารถเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งตัวเองได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
    จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนานักเรียนด้านการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเอง และเข้าแถวหน้าเสาธง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก การบอกประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การรับฟังคำสั่งแล้วนำมาถ่ายทอดได้ สุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น
•    ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
นักเรียนสามารถอ่านคำประกอบภาพและสัญลักษณ์ได้ บอกจำนวนนักเรียนในห้องได้ถูกต้อง รู้ค่าจำนวน 1-10 สามารถแสดงท่าทางอย่างอิสระประกอบเพลงได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติ บรรยายภาพตามความรู้สึกตนเองได้ การรู้จักแสวงหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย รักหนังสือ และมีความสนใจในการอ่านเขียนมากขึ้น ความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีความสุขในการทำงาน มีความชื่นชม และภูมิใจในงานของตนและของกลุ่ม
•    ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูด กล้าคุย รู้จักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีด้วยความเต็มใจ
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น


•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน    
จุดที่ควรพัฒนา
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
        จุดเด่น
นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และแปรงฟันหลังอาหารทุกวันทุกคน นักเรียนสนใจมีความสุขกับเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น


การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน                
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล                
ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา                
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 92.31 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
        จุดเด่น
        นักเรียนส่วนใหญ่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เข้าแถวรับบริการต่างๆอย่างเป็นระเบียบ มีความซื่อสัตย์ ช่วยทำกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สามารถจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูล มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและอาหารเสริม (นม ) แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ จัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงหน้าเสาธง นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่าเริงแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
มีความสนใจและภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา    
        จุดที่ควรพัฒนา
        ควรพัฒนาผู้เรียนด้านการทำความเคารพให้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ การรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ใหม่ การประหยัด ความสามารถสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักพิจารณาและประเมินข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน มีความคิดริเริ่มและจินตนาการ การประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และสรุปความ การทำงานให้ถูกต้องเรียบร้อยและมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกระตือรือร้นในการรักการอ่าน
•    ด้านการเรียนการสอน
        จุดเด่น
        ครูมีความสมารถในการประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ได้สอนตามความถนัด มีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอ มีประสบการณ์ด้านการสอนมานาน และมีครูเพียงพอตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
        จุดที่ควรพัฒนา
        ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระที่สอน การจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อที่หลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาส่งเสริมให้ครูได้ไปทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้นำความรู้มาพัฒนางาน
        
•    ด้านบริหารจัดการศึกษา
        จุดเด่น
        ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีวุฒิภาวะ ร่าเริงแจ่มใส บริหารโดยการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงาน จัดประชุมทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ องค์กรเอกชน/หน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณและทุนการศึกษา

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้บริหารควรปรับปรุงระบบการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนหรือหน่วยงานอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
        
•    ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
        จุดเด่น
        โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาในการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น ได้รับประสบการณ์ตรง ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก ให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การทำขนม การทำงานจักสาน การเรียนดนตรีไทย นอกจากนี้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนามกีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายแก่ชุมชน    
        จุดที่ควรพัฒนา
         โรงเรียนควรมีการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อจะได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ตามความต้องการมากขึ้น     
        
•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
            จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
         โรงเรียนโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน และชุมชน ที่ปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมมากขึ้นจนเป็นปัญหา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และเป็นในทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระดับโลก ดังนั้นวิธีการป้องกัน และแก้ไขที่ดีที่สุด และยั่งยืน คือการปลูกฝังให้นักเรียน และชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ การอยู่อย่างพอเพียง นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านโครงการ และผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงปลาดุก และยังขยายผลไปสู่ชุมชน โดยการจัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งผลให้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556

    การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจกาคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมกันจัดทำข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสำหรับเป็นเอกสารรายงานประจำปีการศึกษา (SAR) ของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและการจัดทำรายงาน มา ณ โอกาสนี้

armfc7 13 พ.ย. 2560 เวลา 19:23 น. 0 176
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^