LASTEST NEWS

13 ธ.ค. 2561ด่วนที่สุด! เรื่อง รายงานข้อมูลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2561 13 ธ.ค. 2561บัญชีครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล กศจ.อุดรธานี เฮ! ศธจ.สกลนคร และศธจ.นครพนม ขอยืมบัญชี 13 ธ.ค. 2561สพม.20 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัคร 17-21 ธันวาคม 2561 13 ธ.ค. 2561ดาวน์โหลด!! โปรแกรมช่วยคำนวณเวลา สำหรับคุณครูที่ยื่นขอ ว21/2560 ช่วงเปลี่ยนผ่าน 13 ธ.ค. 2561รมต.เสนอ"ยุบคณะ"ล้าหลัง จบดอกเตอร์มีสิทธิ์ตกงาน  13 ธ.ค. 2561สพม.37 เปิดพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 10 อัตรา สมัคร 19-27 ธันวาคม 2561 13 ธ.ค. 2561สพม.40(เพชรบูรณ์) เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สมัคร 19-27 ธันวาคม 2561 13 ธ.ค. 2561สพม.40(เพชรบูรณ์) เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 19-27 ธันวาคม 2561 12 ธ.ค. 2561เล็งปลดล็อกตั๋วครูพิเศษในโรงงาน 12 ธ.ค. 2561กศจ.เชียงใหม่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 5 จำนวน 159 อัตรา

เผยแพร่การรายงานประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหว

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
    1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน เด็กจำนวน 10 คน
    2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 5 คน ผู้เรียนจำนวน 42 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 6 คน ผู้เรียน 52 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                    
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย                    
1.1    มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                    
1.2    มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย                    
1.3    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน                    
1.4    หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด                    
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ                    
2.1    ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง                    
2.2    มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก                    
2.3    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย                    
2.4    ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ                    
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม                    
3.1    มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์                    
3.2    มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน                    
3.3    เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้                    
3.4    ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ                    
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา                    
4.1    สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้                    
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
4.2    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้                    
4.3    มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย                    
4.4    มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    
4.5    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                    
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                    
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                    
5.1    ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์                    
5.2    ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล                    
5.3    ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก                    
5.4    ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก                    
5.5    ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง                    
5.6    ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์                    
5.7    ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                    
5.8    ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง                    
5.9    ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย                    
5.10    ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก                    
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                    
6.1    ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
6.2    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย                    
6.3    ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                    
6.4    ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                    
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
6.5    ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ                    
6.6    ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา                    
6.7    เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย                    
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา                    
7.1    มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
7.2    มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
7.3    จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
7.4    สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น                    
7.5    จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน                    
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                    
8.1    กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา                    
8.2    จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
8.3    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ                    
8.4    ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
8.5    นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                    
8.6    จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน                    
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                    
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                    
9.1    เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา                    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีมาก    ดีเยี่ยม
9.2    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง                    
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                    
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย                    
10.1    จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา                    
10.2    ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย                    
10.3    จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส *                    
10.4    ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย *                    
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                    
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น                    
11.1    จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
11.2    ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย                    
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา                    

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 90.37 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนรู้จักเก็บของใช้ของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อย แสดงความเคารพได้อย่างถูกต้อง กล้าแสดงออก รู้จักรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม สามารถเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งตัวเองได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
    จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนานักเรียนด้านการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเอง และเข้าแถวหน้าเสาธง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก การบอกประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การรับฟังคำสั่งแล้วนำมาถ่ายทอดได้ สุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น
•    ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
นักเรียนสามารถอ่านคำประกอบภาพและสัญลักษณ์ได้ บอกจำนวนนักเรียนในห้องได้ถูกต้อง รู้ค่าจำนวน 1-10 สามารถแสดงท่าทางอย่างอิสระประกอบเพลงได้ นักเรียนส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติ บรรยายภาพตามความรู้สึกตนเองได้ การรู้จักแสวงหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย รักหนังสือ และมีความสนใจในการอ่านเขียนมากขึ้น ความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีความสุขในการทำงาน มีความชื่นชม และภูมิใจในงานของตนและของกลุ่ม
•    ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูด กล้าคุย รู้จักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีด้วยความเต็มใจ
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดี รู้จักควบคุมตัวเองขณะเล่น และทำงาน ได้พักผ่อนตามเวลาทุกคน การรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตามจินตนาการ การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น


•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน    
จุดที่ควรพัฒนา
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
        จุดเด่น
นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และแปรงฟันหลังอาหารทุกวันทุกคน นักเรียนสนใจมีความสุขกับเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรจะมีการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
การจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ครูควรเอาใจใส่พฤติกรรมนักเรียนนอกห้องให้มากขึ้น


การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ
    ปรับปรุง    พอใช้    ดี    ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน                
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล                
ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา                
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 92.31 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•    ด้านคุณภาพผู้เรียน
        จุดเด่น
        นักเรียนส่วนใหญ่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เข้าแถวรับบริการต่างๆอย่างเป็นระเบียบ มีความซื่อสัตย์ ช่วยทำกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สามารถจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูล มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและอาหารเสริม (นม ) แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ จัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงหน้าเสาธง นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่าเริงแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
มีความสนใจและภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา    
        จุดที่ควรพัฒนา
        ควรพัฒนาผู้เรียนด้านการทำความเคารพให้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ การรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ใหม่ การประหยัด ความสามารถสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักพิจารณาและประเมินข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน มีความคิดริเริ่มและจินตนาการ การประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และสรุปความ การทำงานให้ถูกต้องเรียบร้อยและมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกระตือรือร้นในการรักการอ่าน
•    ด้านการเรียนการสอน
        จุดเด่น
        ครูมีความสมารถในการประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ได้สอนตามความถนัด มีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอ มีประสบการณ์ด้านการสอนมานาน และมีครูเพียงพอตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
        จุดที่ควรพัฒนา
        ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระที่สอน การจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อที่หลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาส่งเสริมให้ครูได้ไปทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้นำความรู้มาพัฒนางาน
        
•    ด้านบริหารจัดการศึกษา
        จุดเด่น
        ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีวุฒิภาวะ ร่าเริงแจ่มใส บริหารโดยการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงาน จัดประชุมทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ องค์กรเอกชน/หน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณและทุนการศึกษา

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้บริหารควรปรับปรุงระบบการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนหรือหน่วยงานอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
        
•    ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
        จุดเด่น
        โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาในการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น ได้รับประสบการณ์ตรง ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก ให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การทำขนม การทำงานจักสาน การเรียนดนตรีไทย นอกจากนี้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนามกีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายแก่ชุมชน    
        จุดที่ควรพัฒนา
         โรงเรียนควรมีการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อจะได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ตามความต้องการมากขึ้น     
        
•    ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
            จุดเด่น
    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน

        จุดที่ควรพัฒนา
        ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        
•    ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
         โรงเรียนโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน และชุมชน ที่ปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมมากขึ้นจนเป็นปัญหา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และเป็นในทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระดับโลก ดังนั้นวิธีการป้องกัน และแก้ไขที่ดีที่สุด และยั่งยืน คือการปลูกฝังให้นักเรียน และชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ การอยู่อย่างพอเพียง นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านโครงการ และผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงปลาดุก และยังขยายผลไปสู่ชุมชน โดยการจัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งผลให้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556

    การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจกาคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมกันจัดทำข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสำหรับเป็นเอกสารรายงานประจำปีการศึกษา (SAR) ของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและการจัดทำรายงาน มา ณ โอกาสนี้

armfc7 13 พ.ย. 2560 เวลา 19:23 น. 0 200
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^