LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2562สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดรับสมัครสอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ สมัคร 23 - 31 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา สมัคร 21 ม.ค. - 15 มี.ค. 2562 20 ม.ค. 2562โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี สมัคร 17-24 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562โรงเรียนบ้านต้นยาง เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-23 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562New Single "พื้นที่ความเจ็บ" แอดมินครูวันดี 19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

usericon

เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์


รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี


ผู้วิจัย นางเนาวรัตน์ วิชาหาร


ปีที่ศึกษา 2559


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย


ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ราย


วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้น


มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง


การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้าง


การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง


ร่างกายของเรา 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน


และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทาง


วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา


4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ


เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหา


ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา


กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน


เชียงเพ็งวิทยา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จาก 1


ห้องเรียน จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)


เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ


สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3


ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบวัดความสามารถในการคิด


แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ


นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้


5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วย


การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


และค่าที (t – test แบบ Dependent sample)


ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้


1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อ


เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (80/80) 84.98/82.08


ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้


5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วย


การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง


สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนเท่ากับ 32.83 และ 15.03 ของ


คะแนนเต็ม ตามลำดับ


3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อ


เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


เรื่อง ร่างกายของเรา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนเท่ากับ 33.37 และ 15.73 ของคะแนนเต็ม ตามลำดับ


4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม


การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหา


ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา


อยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ใน


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้


นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจน


Title The Development of Science Learning Activity Packages Based


on Learning Cycle Model of inquiry Process to strengthen of


Scientific Problem Solving Thinking Lesson 1 : My body in Science


subjects ว22101 for Students in Mathayomsuksa 2.


Researcher Naowarut Vichahan


Acedemic Year 2016


ABSTRACT


The purposes of this research were to: 1) To develop science learning


activity packages based on learning cycle model of inquiry process to strengthen


of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101


for students in Mathayomsuksa 2 with the efficiency criteria 80/80. 2) To compare


Learning achievement before and after learning for students in Mathayomsuksa 2 by


science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process


to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science


subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2. 3) To compare ability the


scientific problem solving thinking before and after learning for students in


Mathayomsuksa 2 by science learning activity packages based on learning cycle


model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1:


my body in science subjects ว22101. 4) To satisfaction students in Mathayomsuksa 2


on learning by science learning activity packages based on learning cycle model of


inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body


in science subjects ว22101. Case study by students in Mathayomsuksa 2 Term 1 Year


2016 at Chiangpengwittaya School, Kudjab District Udon Thani from 1 classroom


have 30 students by Cluster Random Sampling. The tools collects information such


as : 1) Science learning activity packages based on learning learning cycle model of


inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my


body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2. 2) Learning of


Science the Achievement tests lesson 1: my body in science subjects ว22101 for


students in Mathayomsuksa 2. 3) The tests of their ability of scientific problem


solving thinking lesson 1: my body in science subjects ว22101 for students in


Mathayomsuksa 2. 4) Questionnaire of Satisfaction of students towards learning by


science learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process


to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science


subjects ว22101. Data were analyzed by percentage average standard deviation and


t-test (Dependent sample type).


The results of the study were as follows:


1) Science learning activity packages based on learning cycle model of


inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my


body in science subjects ว22101 for students in Mathayomsuksa 2 have efficiently


(E1/E2) 84.98/82.08 which was higher than a criteria 80/80.


2) Learning achievement for students in Mathayomsuksa 2 with science


learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to


strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science


subjects ว22101, mean score of after study was high more than before study. The


statistical a significant level .01 by mean score of after study to 32.83 and mean


score of before to 15.03 from full score in respectively.


3) The ability to scientific problem solving thinking for students in


Mathayomsuksa 2 learned by science learning activity packages based on learning


cycle model of inquiry process to strengthen of scientific problem solving thinking


lesson 1: my body in science subjects ว22101, mean score of after study was high


more than before study. The statistical a significant level .01 by mean score of after


study to 33.37 and mean score of before to 15.73 from full score in respectively.


4) Satisfaction of students in Mathayomsuksa 2 to learned by science


learning activity packages based on learning cycle model of inquiry process to


strengthen of scientific problem solving thinking lesson 1: my body in science


subjects ว22101 at the high level because the students practice and learned the


activity by themselves, used equipment of media that variety of activities for


learning, that the equipment of media for learning made their understand easily and


clear.
palmmufc 10 พ.ย. 2560 เวลา 11:15 น. 0 254
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^