รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล

usericon

รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ศึกษา        นางโสภาพร ป้อมแสนพล
ปีที่ศึกษา    2556

บทคัดย่อ

รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 14 คน ชาย 9 คน หญิง 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด ความปลอดภัย ในชีวิต จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผนวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1.    ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่สร้างขึ้นทั้ง 10 เล่ม ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.29/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2.    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (24.04) สูงกว่าก่อนเรียน (13.27) มีค่าเฉลี่ยผลต่าง เท่ากับ 10.27
3.    การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก ( = 4.35)
rb20only 10 พ.ย. 2557 เวลา 16:19 น. 0 174
usericon

รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล
ชื่อเรื่อง     รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ศึกษา         นางโสภาพร ป้อมแสนพล
ปีที่ศึกษา     2556

[center]บทคัดย่อ[/center]

รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 14 คน ชาย 9 คน หญิง 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผนวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1.    ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่สร้างขึ้นทั้ง 10 เล่ม ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.29/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2.    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (24.04) สูงกว่าก่อนเรียน (13.27) มีค่าเฉลี่ยผลต่าง เท่ากับ 10.27
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก ( = 4.35)
ความคิดเห็นที่ #1 rb20only 10 พ.ย. 2557 เวลา 16:28 น. 202.29.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^