LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก  19 ม.ค. 2562มองย้อนหลังไปการศึกษาไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 19 ม.ค. 2562นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก 19 ม.ค. 2562ครูสาวอัตราจ้าง จ.ชุมพร ร้อง ปปช. ถูกหลอกสวมชื่อรับเงินเดือน 19 ม.ค. 2562เสนอครูยุคใหม่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู-มีความรู้ยุค4.0 19 ม.ค. 2562นายกฯ สั่ง ขรก.ทำความเข้าใจ ปชช.ช่วงเลือกตั้ง จ่อคืนวันสอบ GAT-PAT

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงา

usericon

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงา
ผลงานวิจัย
    เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย
    นายฐิรวิชญ์ กิตติคุณปกรณ์    
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองต้นไทร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน วัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือคณะครู ของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จำนวน 12 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำห้องเรียน ของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน วัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ การทดสอบที (t-test)
    ผลการวิจัย พบว่า
1.ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านการนิเทศภายใน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านงานวัดผลและประเมินผล ตามลำดับ
     2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน วัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
     2.1 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพเพศ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
     2.2 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    3. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
     3.1 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ได้แก่ โรงเรียนควรสร้างทีมงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ควรกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญและควรมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.2 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมครูนำผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนจริง ๆ
     3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ควรจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
     3.4 ด้านการนิเทศภายใน ได้แก่ ควรจัดระบบนิเทศที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทราบข้อบกพร่อง ข้อที่ควรพัฒนาและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานอย่างแท้จริง ควรประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนที่กำหนดอย่างจริงจัง และจัดระบบการนิเทศให้มีการนิเทศตามสายงาน
3.5 ด้านการวัดผลประเมินผล ได้แก่ ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามให้มีการวัดผลและประเมินผล เป็นไปตามแผน ควรมีการนำผลการประเมินผลและปัญหาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป และควรมีการประชุมชี้แจงหรือหารือเพื่อให้การดำเนินวัดผลและประเมินผลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
     3.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ควรมีการจัดทำแผนงานและโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ชัดเจนและจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ พิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ จากหลายฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้
bunjerd102 10 พ.ย. 2557 เวลา 14:00 น. 0 305
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^