LASTEST NEWS

20 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที 19 ก.ค. 2561คลังจี้ออมสินไล่บี้ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61 19 ก.ค. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน 19 ก.ค. 2561ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 21 อัตรา สมัคร31ก.ค.-22ส.ค.61 19 ก.ค. 2561ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา'ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ 19 ก.ค. 2561ตัวอย่างการเขียนใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกขาดแคลน) 18 ก.ค. 2561สมัครครูผู้ช่วย กศจ.นครราชสีมา วันแรก ทะลุ 1,834 อัตรา

การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย            นางเสริมสิริ เยาวพักตร์
สถานศึกษา        โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษาเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่วิจัย            ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการบริหารวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ 4) ประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 62 คน ผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,096 คน ผู้ปกครองของผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,096 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามxxxส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินทักษะความพอเพียง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมด้วย t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

    ผลการวิจัยพบว่า
     1. สภาพการบริหารวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การใฝ่เรียน ใฝ่รู้ การคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาในชีวิตจริงของตนเองได้
     2. การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum : C) การจัดการเรียนรู้เพื่อความสุขในองค์กร (Happiness : H) การไม่ท้อถอยในการบริหาร (Unflinching : U) การระดมทรัพยากรการบริหาร (Mobilization : M) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (Participation : P) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Environment : E) การประเมินผล (Evaluation : E) และการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
     3. ผลการประเมินทักษะวิถีความพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะตามวิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
     4. ความพึงพอใจของครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้รับรองการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์
numberneung 03 พ.ย. 2560 เวลา 11:15 น. 0 173
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^