LASTEST NEWS

04 เม.ย. 2563โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา และบุคลากรอีก 7 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-24 เมษายน 63 04 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 เม.ย. 2563โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบครูอัตราจ้าง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-27 เมษายน 2563 04 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร 04 เม.ย. 2563โครงการพัฒนาและประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร 03 เม.ย. 2563เสมา 1 สั่งวางกรอบ บรรจุคนในแทนอัตราเกษียณ เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ธุรการทั่วไป 03 เม.ย. 2563กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี และกศจ.กรุงเทพฯ) รายงานตัว 1 พ.ค. 2563 03 เม.ย. 2563"เสมา1"ส่งข้อมูลครูเอกชนรับเงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาล 03 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทัน 03 เม.ย. 2563คอร์สออนไลน์ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 เรียน-ทดสอบ-ส่งงาน ได้ใบ Certificate ชัวร์

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง

usericon

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
ชื่องานวิจัย
    การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย
    นายทวีศักดิ์ น้อยดี    
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้างและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำห้องเรียน จำนวน 80 คนและครูโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3 ด้าน ตามแนวคิดและหลักการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548:33) ได้แก่หลักการกระจายอำนาจ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักการบริหารจัดการศึกษาที่ดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า
    สถานภาพ เพศ พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวม แตกต่างในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    สถานภาพ ระดับการศึกษา พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมแตกต่างในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
     ส่วนสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่พบส่วนใหญ่
     1.ปัญหาด้านการบริหารงานตามหลักการกระจายอำนาจ
         การกระจายอำนาจไม่แท้จริง ไม่คลอบคลุมทุกด้าน บุคลากรในโรงเรียนมีน้อยต้องรับภาระงานหลายอย่าง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่เท่าที่ควร
        2.ข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักการกระจายอำนาจ
     ควรมีการจัดประชุมทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ควรสรรหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และควรอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานด้านการกระจายอำนาจ
            3.ปัญหาด้านการบริหารงานตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
         ชุมชนไม่กล้าแสดงออกในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเท่าที่ควร การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจำนวนครั้งน้อยเกินไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ไม่มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
            4.ข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
     ควรมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบต่าง และควรรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาร่วมกันแก้ปัญหา
             5.ปัญหาด้านการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการศึกษาที่ดี
         ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ได้ครบ การจัดอบรมสัมมนาของบุคลากรมีค่อนข้างมาก ทำให้คุณภาพการจัดการเรียน การสอนด้อยลงและไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนจำนวน
             6.ข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการศึกษาที่ดี
     ควรมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ และควรรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ มาร่วมกันแก้ปัญหา

bunjerd102 06 พ.ย. 2557 เวลา 12:04 น. 0 445
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^