LASTEST NEWS

20 ก.ค. 2562(แชร์ด่วนๆ) ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 รับสมัครทั้งชายและหญิง วุฒิม.6/ปวช.ขึ้นไป 19 ก.ค. 2562[ รวมลิงก์ ] สรุปยอดสถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.ขอนแก่น สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กำแพงเพชร สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กระบี่ สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กาญจนบุรี สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562แฉ ครูถูกกดดันให้ออกจากราชการเหตุเป็นครูข้ามเพศ แถมโดนด่าแรง 18 ก.ค. 2562กพฐ.จี้สพท.สอดส่องหาทางปิด"รร.มัธยม"ที่มีเด็กน้อย เหตุอัตราการเกิดลดลงทั้งประเทศ

การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุส

usericon

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
    นายไพฑูรย์ มีวีระสม        
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิต    

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการความรู้ ของโรงเรียน วัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความรู้ ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการวิจัย พบว่า
1.ระดับการบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านการค้นหาความรู้รองลงมาคือ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้าน
     1.1ด้านการค้นหาความรู้ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันจำนวน 2 ข้อ คือ มีวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน และ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
    1.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าที่จะยึดแนวคิดของตนเองเป็นหลัก
    1.3 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รวบรวมและสร้างระบบฐานข้อมูลหรือความรู้ที่สามารถค้นหาและ นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว
1.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เห็นคุณค่าความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
    1.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน จำนวน 3 ข้อ คือ เก็บรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ไว้ในระบบฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตหรือระบบอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและถูกต้อง จัดเก็บข้อมูลหรือความรู้เพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น งานวิจัย รายงานประจำปี และใช้วิธีการเข้าถึงความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อ เผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจทราบ
    1.6 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
1.7 ด้านการเรียนรู้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันจำนวน 2 ข้อ คือ มีนำข้อมูลหรือความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำข้อมูลหรือความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความรู้ ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.1ด้านการค้นหาความรู้ ข้อที่มีความถี่สูงสุดคือ ส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียนรู้
    2.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ข้อที่มีความถี่สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนให้คณะครูและบุคลากรใช้ค้นคว้าและหาความรู้อย่างเต็มที่
    2.3 ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ข้อที่ความถี่สูงสุดคือ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของโรงเรียน เป็นคณะทำงาน
    2.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ข้อที่ความถี่สูงสุดคือ ควรนำความรู้ที่ได้มาประมวลและเรียบเรียง
2.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ ข้อที่ความถี่สูงสุดคือ จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้อย่าง ง่าย ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2.6 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อที่ความถี่สูงสุดคือ จัดนิทรรศการในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.7 ด้านการเรียนรู้ ข้อที่ความถี่สูงสุดคือ ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
bunjerd102 05 พ.ย. 2557 เวลา 10:45 น. 0 298
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^