LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน 21 ก.ย. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 220 อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สมัครออนไลน์) 20 ก.ย. 2561ข่าวดีได้เฮ!! สพฐ.เปิดสอบครูธุรการ 16,000 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ไม่ต้องมีวุฒิครู 20 ก.ย. 2561กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้ 1 ล้านราย มีองค์กรนายจ้างถึง 1 แสนแห่ง 20 ก.ย. 2561เด็กรุ่นใหม่ยื่น 3 ข้อเสนอให้ศธ.แก้ไข 20 ก.ย. 2561ส่งงบฯหนังสือเรียนปี61ถึงสถานศึกษาแล้ว 20 ก.ย. 2561“หมอธี” สั่ง“สพฐ.”จัดการ “บิ๊กสพท.”ต่อต้านคำสั่ง“คสช.”

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

usericon

ประกาศโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี ตามโครงการจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

ด้วย โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี ฉะนั้นอาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้าง อีกทั้งสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้หากไม่มีงบประมาณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) ไม่เป็นบุคลคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป โดย ก.ค.ศ. กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขากลุ่มวิชาเอกดนตรี คุณวุฒิ วิชาเอกที่นามาประกอบการรับสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา /ทาง หรือสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) มีความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีสากลได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันทาสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันจันทร์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ตาบลกันทรารมย์ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
(๒) ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีฉบับจริงพร้อมสาเนา (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ ฉบับ
(๓) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา (ยังไม่หมดอายุ) จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๗) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๘) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกจากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่า ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
(๙) เอกสารตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศดังกล่าวให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้ จะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการรับสมัคร ๑๐๐ บาท เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สัมภาษณ์ และ กาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสัมภาษณ์ ภายใน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

***** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพทย์ 097-9251833
momoman.info 25 ต.ค. 2560 เวลา 21:59 น. 0 478
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^