LASTEST NEWS

14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 14 ธ.ค. 2561แชร์วนไป !!! คัดตำแหน่งงานราชการ 3,539 อัตรา ที่กำลังเปิดรับสมัคร สมัครบัดนี้-ม.ค.2562 13 ธ.ค. 2561(วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 165 อัตรา ) กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ 13 ธ.ค. 2561"หมอธี"สั่ง สมศ.ลุยประเมินรอบสี่ 13 ธ.ค. 2561สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา สมัคร19-25 ธ.ค.2561

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

usericon

ประกาศโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี ตามโครงการจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

ด้วย โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี ฉะนั้นอาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้าง อีกทั้งสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้หากไม่มีงบประมาณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) ไม่เป็นบุคลคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป โดย ก.ค.ศ. กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขากลุ่มวิชาเอกดนตรี คุณวุฒิ วิชาเอกที่นามาประกอบการรับสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา /ทาง หรือสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) มีความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีสากลได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันทาสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันจันทร์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ตาบลกันทรารมย์ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
(๒) ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีฉบับจริงพร้อมสาเนา (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ ฉบับ
(๓) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา (ยังไม่หมดอายุ) จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๗) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๘) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกจากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่า ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
(๙) เอกสารตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศดังกล่าวให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้ จะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการรับสมัคร ๑๐๐ บาท เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สัมภาษณ์ และ กาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสัมภาษณ์ ภายใน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

***** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพทย์ 097-9251833
momoman.info 25 ต.ค. 2560 เวลา 21:59 น. 0 588
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^